Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva na području VPŽ

potpisUnicredit4 468x312Na temelju članka 35. i 36. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 8/01, 6/06, 1/07 , 6/09. i 10/09. i 03/10. – pročišćeni tekst) i članka 2. Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa leasing financiranja malog i srednjeg poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije, virovitičko-podravski župan, Tomislav Tolušić, objavio je

Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema Projektu leasing financiranja malog i srednjeg poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije

1. Korisnici leasinga

Korisnici leasinga po ovom Projektu mogu biti: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge, obrtnici, koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Županije ili oni koji namjeravaju ulagati na području Županije.

2. Trajanje Programa leasing financiranja malog i srednjeg poduzetništva

Program leasing financiranja malog i srednjeg poduzetništva traje do 31.10.2012., odnosno do trenutka u kojem će ukupna nabavna vrijednost po svim predmetima leasinga financiranih u sklopu programa doseći vrijednost koju Županija definira kao gornju graničnu vrijednost do koje svojim sredstvima sudjeluje i potiče predmetni program.

Granična ukupna nabavna bruto vrijednost po svim predmetima leasinga do koje Županija sudjeluje i svojim sredstvima (subvencija) potiče program financiranja je 12.500.000,00 kuna (slovima: dvanaestmilijunapetstotisuća kuna) s PDV-om.

3. Model financiranja – Financijski leasing sa financiranjem PDV-a;

– Period financiranja: 24, 36, 48 ili 60 mjeseci,

– Minimalno učešće: 20% od kupoprodajne vrijednosti objekta leasinga,

– Trošak obrade od 0,75% od kupoprodajne vrijednosti objekta leasinga uvećano za pripadajući PDV (koji trošak podmiruje primatelj leasinga),

– Kamatna stopa 4,99% (promjenjiva i vezana uz tromjesečni EURIBOR)

4. Namjena leasinga – Leasing za financiranje ulaganja u:

a) fiksna i pokretna sredstva u proizvodnji i industriji

b) poljoprivredna mehanizacija i oprema

c) medicinska i IT oprema

d) laka dostavna vozila, kamioni i kamionske prikolice

5. Visina iznosa financiranja:

Najviši iznos pojedinačnog leasing financiranja ovisi o ocjeni projekta i poduzetnika, te ocjeni transakcije i ne može biti veći od 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna) po pojedinom poduzetniku.

Konačnu odluku o odobrenju leasing financiranja, te o visini iznosa pojedinačnog leasing financiranja i potrebnom iznosu učešća donosi Leasing, ovisno o ocjeni projekta, kreditne sposobnosti poduzetnika i transakcije.

6. Subvencija kamatne stope:

Tijekom provedbe Programa leasing financiranja malog i srednjeg poduzetništva prema odredbama ovog natječaja Županija će subvencionirati kamatnu stopu na vrijednost definiranu u točki 3. Model financiranja.

Iznos subvencije kamatne stope kojom Županija sudjeluje u provedbi ovog programa, definiran je u sklopu Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi programa leasing financiranja malog i srednjeg poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije sklopljenog između Županije i Unicredit leasing Croatia d.o.o. dana 16.05.2012. godine.

U slučaju prijevremenog raskida pojedinačnog Ugovora o leasingu iz bilo kojeg razloga (npr. raskid zbog neplaćanja, totalna šteta na objektu leasinga, otuđenje objekta leasinga, prestanak postojanja primatelja leasinga), Županija ima pravo potraživati od Primatelja leasinga ukupna povrat subvencije u cijelosti.

U tu svrhu Primatelj leasinga obvezan je prema Županiji dostaviti instrumente osiguranja i to:

– Zadužnica primatelja leasinga, na vrijednost ukupnog iznosa subvencije leasinga

– Zadužnica fizičke osobe vlasnika primatelja leasinga ili ovlaštenog zastupnika primatelja leasinga (u slučaju kada je primatelj leasinga trgovačko društvo), kao jamca po ugovoru o leasingu,

7. Odobrenje Zahtjeva za leasing financiranje malog i srednjeg poduzetništva

U Program leasing financiranja biti će prihvaćeni svi predmeti za koje poduzetnički zahtjevi prema prijedlogu Povjerenstva budu zaprimljeni od strane Leasinga do 31.10.2012.

Konačnu odluku o odobrenju leasing financiranja donosi Leasing.

8. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose Povjerenstvu za provedbu postupka javnog natječaja u 2 (dva) primjerka sa kompletnom pripadajućom dokumentacijom (jedan primjerak zahtjeva i dokumentacije izvornik dokumenta, a drugi primjerak preslika) osobno ili poštom na adresu:

Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu

Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica

s naznakom – „Zahtjev za leasing financiranje malog i srednjeg poduzetništva“

Cjelokupan tekst navedenog natječaja može se pronaći na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji“ – Županijski natječaji.

Obrazac zahtjeva, popis dokumentacije, Poslovni plan (preporučeni sadržaj), mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije, (II – kat), Trg Lj.Patačića 1, 33000 Virovitica i na Internet stranici Virovitičko-podravske županije: www.vpz.hr ( kontakt tel: 033/638-143, 140 fax: 033/722-465).

 

Skip to content