JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

 

 

 

Na temelju odredbi čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Virovitici za 2012. godinu, KLASA: 119-01/12-01/05, URBROJ: 2189/01-08-01/2-12-1, od 16. travnja 2012. godine,gradonačelnik Grada Virovitica objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

 

1. referent za gradske prihode, 2 polaznika/ce u Službi za financije

    Uvjeti:

–         SSS ekonomskog usmjerenja – ekonomski tehničar,

–         poznavanje rada na računalu (Microsoft Office,Internet).

 

Uvjete za prijavu na ovaj javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana i koje nemaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju niti jedan dan (bez obzira na godine starosti).

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

–         životopis,

–         presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

–         presliku osobne iskaznice,

–         presliku svjedodžbe o stručnoj spremi,

–         presliku radne knjižice (kandidati/kandidatkinje moraju dostaviti presliku svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje su podaci o zaposlenju i stažu kao dokaz da nemaju radnog staža)

–         uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11)- ne starije od 6 mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije zaključivanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni poziv. Vrijeme i način održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/ najmanje 5 dana prije testiranja.

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta referenta za gradske prihode i poznavanje rada na računalu. Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na javni poziv.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Grada Virovitice, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/2, Virovitica, s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje.

 

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Virovitice.

 

 

 

                                                                                          

Skip to content