Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 130-01/12-01/08
URBROJ: 2189/01-08-01/2-12-1
U Virovitici 30. studenog 2012.

 

            Na temelju odredbi čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), a sukladno Izmjenama Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Virovitici za 2012. godinu, KLASA: 119-01/12-01/05, URBROJ: 2189/01-08-01/2-12-2, od 18. listopada 2012. godine, gradonačelnik Grada Virovitice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

  1. viši/a stručni/a suradnik/ca za riznicu, 1 polaznik/ca u Službi za financije

Uvjeti:

–         magistar/ra ekonomije, smjer: računovodstvo
–         poznavanje rada na računalu.

Traženi stupanj obrazovanja ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedene struke.
Uvjete za prijavu na ovaj poziv ostvaruje nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana  i koja nema evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju niti jedan dan.

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz prijavu dostaviti:

–         životopis,
–         presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
–         presliku osobne iskaznice,
–         presliku diplome,
–         presliku radne knjižice (kandidati/kandidatkinje moraju dostaviti presliku svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci  i sve stranice gdje su podaci o zaposlenju i stažu),
–         uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11)- ne starije od 6 mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije zaključivanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis prijavljenih kandidata/kinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni poziv koji/e ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni poziv. Vrijeme i način održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/ najmanje 5 dana prije testiranja.

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za riznicu.

Kandidati/kinje će o rezultatima biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na javni poziv.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Grada Virovitice, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/2, Virovitica, s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje“.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Virovitice.

Skip to content