Javni poziv za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Virovitici za 2013. godinu, KLASA: 119-01/13-01/02, URBROJ: 2189/01-08-01/2-13-2, od 11. siječnja 2013. godine, gradonačelnik Grada Virovitice objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

 

1. viši/a stručni/a suradnik/ca za riznicu, 1 polaznik/ca u Službi za financije

Uvjeti:

–          magistar/ra ekonomije, smjer: računovodstvo i financije,

–          poznavanje rada na računalu.

 

2. viši/a stručni/a suradnik/ca za upravne i pravne poslove, 1 polaznik/ca u Tajništvu

Uvjeti:

–          magistar/ra prava,

–          poznavanje rada na računalu.

 

3. viši/a referent/ica za protokol i odnose s javnošću, 2 polaznika/ce u Uredu gradonačelnika

Uvjeti:

–          stručni/a prvostupnik/ca upravnog usmjerenja,

–          poznavanje rada na računalu.

 

4. viši/a stručni/a suradnik/ca za komunalno gospodarstvo, 1 polaznik/ca u Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo

Uvjeti:

–          magistar/ra poljoprivredne struke,

–          poznavanje rada na računalu.

 

Traženi stupanj obrazovanja ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku i višu stručnu spremu navedene struke.

 

Uvjete za prijavu na ovaj poziv ostvaruju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana  i koje imaju do godine dana evidentiranog staža  u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

 

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz prijavu dostaviti:

–          životopis,

–          presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

–          presliku osobne iskaznice,

–          presliku diplome,

–          presliku radne knjižice (kandidati/kandidatkinje moraju dostaviti presliku svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci  i sve stranice gdje su podaci o zaposlenju i stažu),

–          uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11)- ne starije od 6 mjeseci.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije zaključivanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis prijavljenih kandidata/kinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni poziv koji/e ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni poziv. Vrijeme i način održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/ najmanje 5 dana prije testiranja.

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta.

Kandidati/kinje će o rezultatima biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na javni poziv.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Grada Virovitice, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/2, Virovitica, s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje“.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Virovitice.

Skip to content