Javni poziv za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice raspisuje javni poziv za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje. Za cijeli tekst javnog poziva, otvorite ovaj članak.REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 370-03/08-01/01

URBROJ: 2189/01-05-08-13

U Virovitici, 20. svibnja 2008.

 

Na temelju
članka 19. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za kupnju stanova iz
Programa društveno poticane stanogradnje (¨Službeni vjesnik¨Grada Virovitice
br. 5/08. i 7/08. ) i članka 37. Statuta Grada Virovitice (¨Službeni vjesnik¨
Grada Virovitice br.1/06, 12/07 i 4/08) Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice
raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

 

A. UVJETI JAVNOG POZIVA

 

I.
Na Javni poziv za kupnju stana iz
Programa društveno poticane izgradnje mogu se osobe koje ispunjavaju sljedeće
uvjete:

 

 1. da imaju državljanstvo Republike Hrvatske
 2. da imaju prebivalište na području Grada Virovitice
 3. da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva,
  navedeni u zahtjevu,


nemaju u vlasništvu stan, kuću, stan odnosno kuću za
odmor, te druge nekretnine znatnije
vrijednosti


nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću,


te ako on i članovi njegova obiteljskog domaćinstva
nisu prodali stan koji su otkupili prema odredbama Zakona o prodaji stanova na
kojima postoji stanarsko pravo (nadalje: otkupljeni stan)

Gore navedene uvjete trebaju
zadovoljiti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva.

Članovima obiteljskog domaćinstva
podnositelja zahtjeva smatraju se bračni drug, potomak, pastorak i posvojenik,
roditelj ili posvojitelj, pod uvjetom da ga je podnositelj zahtjeva prema
posebnom zakonu dužan uzdržavati, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj
zajednici ako se takva zajednica prema posebnom zakonu može izjednačiti sa
bračnom zajednicom.

Pod odgovarajućim stanom ili kućom
smatra se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je opremljen
osnovnom infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i zadovoljava
higijensko – tehničke uvjete za zdravo stanovanje, veličine 35 m² korisne
površine za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još 10 m².
Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe kojim se
koristi zaštićeni najmoprimac.

Drugim nekretninama znatnije
vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem
podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva ne obavlja samostalnu
djelatnosti, a vrijednost nekretnina je približna vrijednosti stana koji
podnositelj zahtjeva može kupiti.

 

II.
Podnositelj
zahtjeva je dužan uz zahtjev za kupnju stana
priložiti:

1.
domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za
podnositelja zahtjeva;

2.
uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu za
podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu
za kupnju stana ( ne stariji od 30 dana);

3.
dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status; ugovor
o najmu stana zaključen s pravnom ili fizičkom osobom, ovjeren kod javnog
bilježnika; ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju
kod roditelja u stanu – kući, odnosno kod treće osobe; ugovor o kupoprodaji
stana ili kuće; rješenje o komunalnoj naknadi i dr.;

4.
vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i
rodne listove za sve članove obiteljskog domaćinstva (ne stariji od 6 mjeseci);

5.
izjavu o postojanju izvanbračne zajednice, potpisane od
strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika i dva svjedoka, dana pod
kaznenom odgovornošću i ovjerenu od javnog bilježnika;

6.
uvjerenje nadležnog tijela o statusu samohranog
roditelja ili samostalnog posvojitelja,

7.
potvrde o mjesečnim primanjima svih članova obiteljskog
domaćinstva za prethodnu godinu ovjerene pečatom i potpisom poslodavca;

8.
potvrda poslodavca o duljini radnog staža ili ovjereni
prijepis podataka o radnom stažu iz radne knjižice podnositelja zahtjeva;

9.
uvjerenje Ureda za katastar i geodetske poslove o
posjedovanju ili neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i za
članove obiteljskog domaćinstva;

10. potvrdu
Zemljišnog – knjižnog odjela Općinskog suda u Virovitici o nepostojanju
vlasništva nekretnina na području Grada – za podnositelja i članove obiteljskog
domaćinstva navedene u zahtjevu (ne starije od 30 dana);

11. izvadak
iz zemljišne knjige o postojanju vlasništva nad neodgovarajućim stanom uz
obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana – za podnositelja
i člana obiteljskog domaćinstva;

12. izjavu
ovjerenu od strane javnog bilježnika i dana pod moralnom i kaznenom
odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog
domaćinstva izjavljuje da nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću, kuću
za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti na području Republike
Hrvatske (ne starija od 30 dana);

13. potvrdu
Porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu
evidentirani kao porezni obveznici; od imovine;

14. dokaz
o redovnom školovanju djece (potvrde škole, odnosno fakulteta);

15. dokaz
o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva (diploma, svjedodžba);

16. potvrdu
nadležnog tijela za podnositelja zahtjeva o statusu hrvatskog branitelja te
vremenu provedenom u Domovinskom ratu;

17. rješenje
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu invalidnosti odnosno
tjelesnog oštećenja;

18. izjava
dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da podnositelj zahtjeva nije
otkupio stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko
pravo na području Grada Virovitice, ovjerena kod javnog bilježnika;

19. te
po potrebi druge odgovarajuće dokaze.

 

U zahtjevu za kupnju stana
podnositelj zahtjeva mora naznačiti veličinu te strukturu stana za koju se
natječe.

Sve isprave podnose se u originalu na
uvid, a predaju se u originalu ili u ovjerenoj preslici.

 

III.
Kriteriji za
odobravanje zahtjeva za kupnju stana su:

 1. vrijeme prebivanja na području Grada Virovitice za
  podnositelja zahtjeva dulje od 5 godina;
 2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova
  njegova obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod);
 3. stambeni status;
 4. uvjeti stanovanja;
 5. životna dob podnositelja zahtjeva;
 6. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja
  zahtjeva;
 7. broj djece na redovnom školovanju;
 8. stručna sprema podnositelja zahtjeva;
 9. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj za
  podnositelja zahtjeva;
 10. status hrvatskog branitelja za podnositelja
  zahtjeva, stečen prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 11. zdravstveno stanje – invalidnost ili tjelesno
  oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog
  domaćinstva.

 

IV.
Veličina
stana koji se može kupiti

Veličina stana odnosno najmanji broj
soba u stanu i najveća neto korisna površina stambenog prostora koju
podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva
kako slijedi:

a)
za 1 osobu
…………………………………………………… do 50 m² stambenog
prostora

b)
za 2 osobe – najmanje 1,5 – sobni …………………..
do 65 m² stambenog prostora

c)
za 3 osobe – najmanje 2 – osobni
…………………… do 80 m² stambenog prostora

d)
za 4 osobe – najmanje 2,5 – osobni
………………… do 90 m² stambenog prostora

e)
za 5 osoba – najmanje 3 – osobni ……………………do
100 m² stambenog prostora

f)
za 6 osoba – najmanje 3,5 – osobni ………………..
do 110 m² stambenog prostora

g)
za 7 i više osoba najmanje 4 – osobni …………….
do 120 m² stambenog prostora

 

Ako se za
kupnju istog stana natječe više građana koji ispunjavaju utvrđene uvjete, prednost
ima onaj koji prvi puta stječe stan u vlasništvu za potrebe stanovanja, ima
dulje prebivalište na području Grada Virovitice i čije obiteljsko domaćinstvo
ima više članova.

Ukoliko u
tijeku postupka po javnom pozivu nema zainteresiranih obitelji sa više članova
za kupnju većeg stana (dvosobni i
trosobni), obitelji s manjim brojem članova mogu kupiti veći stan ukoliko ga
mogu otplaćivati.

 

V. Zahtjevi
za kupnju stana zaprimljeni izvan roka javnog poziva neće se razmatrati kao i
nepotpuni i nerazumljivi zahtjevi ukoliko ne budu dopunjeni odnosno ispravljeni
u roku od 15 dana od dana primitka poziva za njegovu dopunu i ispravak.

 

B. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

I.
Rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana je 30
dana računajući od dana objave

javnog poziva u ¨Virovitičkom
listu¨i na web službenoj stranici Grada Virovitice.

 

II.
Zahtjevi se podnose neposredno ili preporučeno
poštom na adresu: Grad Virovitica, Upravni odjel za komunalne poslove i
graditeljstvo, Stjepana Radića 21, 33000 Virovitica, sa naznakom ¨Zahtjev za
kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje¨

 

C. REZULTATI JAVNOG POZIVA

I. Na temelju zaprimljenih zahtjeva i po
obavljenom bodovanju prema kriterijima utvrđenim sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku za kupnju
stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje, Povjerenstvo će utvrditi
prijedlog Liste reda prvenstva koja će se objaviti na oglasnoj ploči Grada
Virovitice.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak broj
bodova, prednost na Listi ima onaj koji prvi put stječe stan u vlasništvo za
potrebe svoga stanovanja i ima više bodova prema osnovi duljeg vremena
prebivanja na području Grada Virovitice.

 

II. Podnositelji
zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed
na Listi, odnosno na neuvrštavanje na Listu.

Prigovori se podnose Gradskom poglavarstvu Grada Virovitice
u roku od 15 dana od dana objavljivanja Liste, o kojima je Poglavarstvo dužno odlučiti u roku od 30 dana od dana
proteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka koju donese Poglavarstvo po podnesenom prigovoru
konačna je.

 

III. Konačnu Listu utvrđuje Gradsko poglavarstvo, a ista će biti
objavljena na oglasnoj ploči Grada i web službenoj stranici Grada Virovitice
(www.virovitica.hr/).

 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA VIROVITICE


Predsjednik

Ivica Kirin, dipl.ing.

 

Skip to content