Javni poziv za jednogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta

Obavještavajuse svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači na području Grada Viroviticeda mogu podnijeti zahtjev za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvudržave ili Grada Virovitice za jednu vegetativnu sezonu tj. za vegetativnu2007./2008.Zahtjevu se prilažu sljedećeisprave:..

Temeljem točke I Odluke o raspisivanju
javnog poziva za jednogodišnje korištenje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i Grada Virovitice ( Službeni vjesnik Grada Virovitice
14/07 ) , Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA JEDNOGODIŠNJI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA

PODRUČJU GRADA VIROVITICE I U VLASNIŠTVU GRADA VIROVITICE

Obavještavaju
se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači na području Grada Virovitice
da mogu podnijeti zahtjev za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države ili Grada Virovitice za jednu vegetativnu sezonu tj. za vegetativnu
2007./2008.

Zahtjevu se prilažu sljedeće
isprave:

uvjerenje o prebivalište

pisana ponuda

presliku rješenja o upisu u Upisnik
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
( u nastavku teksta : OPG
), ako je ponuditelj obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo


dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak za
OPG ( izdaje Porezna uprava )


dokaz o poljoprivrednom obrtu ( izdaje Ured državne
uprave )


dokaz da je podmirio sve dospjele obveze temeljem
Sporazuma i Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ako je ponuditelj zakupac takvog zemljišta,
kao i sve druge financijske obveze prema Gradu Virovitici (izdaje Služba za
financije Grada Virovitice)


dokaz o graničenju zemljišta – zk izvadak i kopiju
katastarskog plana za vlastito zemljište, odnosno Ugovor o zakupu i kopiju
katastarskog plana za zakupljeno zemljište, ako je ponuditelj poljoprivrednik
čije zemljište u vlasništvu ili zakupu
graniči sa zemljištem koje je predmet ovog javnog poziva


dokaz o statusu – potvrda nadležnog Ureda za obranu ili
MUP-a, ako je ponuditelj razvojačeni hrvatski branitelj koji je u obrani
suvereniteta RH proveo najmanje tri mjeseca ili član obitelji poginulog,
zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom
djelatnošću


izvod iz sudskog registra, ako je ponuditelj pravna
osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti


dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog
centra


transakcija 117 ( izdaje HZMO )


gospodarski program

Prvenstveno pravo zakupa imaju
fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u javnom pozivu pod uvjetom da su upisane
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i da imaju prebivalište, odnosno
sjedište na području grada Virovitice, sljedećim redoslijedom:


obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u
registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost
i poljoprivredni obrt,


obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,


pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti,


ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom
proizvodnjom.

Ako je više osoba u istom
redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim
kriterijima:


dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorne
obveze,


vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči sa
zemljištem koje se daje u zakup,


hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u
obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji
poginulog, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se
bave poljoprivrednom djelatnošću,


vlasnik izgrađenoga proizvodnog objekta (farma za
proizvodnju mesa, mlijeka i jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene
preradi, doradi i uskladištenju poljoprivrednih proizvoda),


osoba koja se bavi ili namjerava baviti stočarstvom
(govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo
i kozarstvo), podizanjem višegodišnjih nasada, te povrtlarskom proiz­vodnjom.

Fizička i pravna osoba ima
prvenstvo pravo zakupa prema utvrđenom
redoslijedu uz uvjet da prihvati najviši iznos zakupnine koji je ponudio
bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete, te da ponudi priloži
gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Gospodarski program sadrži:
podatke o podnositelju zahtjeva, opis gospodarstva, namjenu korištenja i
lokalitet zemljišta, tehnološko – tehničke karakteristike gospodarskog programa
i potrebnu mehanizaciju za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i
kalkulaciju troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o vrsti
proizvodnje.

Ukoliko najviša ponuđena
cijena na natječaju za zakup od strane ponuđača koji ispunjava natječajne
uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda se smatra
nevažećom.

Pregled čestica poljoprivrednog
zemljišta koje se daje u jednogodišnji zakup zajedno sa početnom cijenom
objavljen je na oglasnoj ploči Grada Virovitice ispred Upravnog odjela za
gospodarstvo i razvoj.

Zahtjevi
se prikupljaju u Gradu Virovitici zaključno sa 02.11. 2007.g.

NAPOMENA: Zajedničke ponude smatraju se nevažećima i neće se uzimati u
daljnje razmatranje.

Skip to content