JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) Gradsko vijeće Grada Virovitice, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

 

 

I.  Pokreće se postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

II.  Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Virovitice na vrijeme od tri godine.

III.  Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu istaknuti  udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje 30 mladih).

Kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi zamjenici  moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina  života sa prebivalištem ili boravištem na području Grada Virovitice.

IV.  Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III., obavezno sadrže:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),
  • obrazloženje prijedloga.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Virovitice, na adresu: Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1.

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

V.  Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave ovog javnog poziva u tjedniku „Virovitički list“.

VI.  Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Virovitice izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđivanju popisa važećih kandidatura, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Virovitice sastavit će u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Izvješće iz stavka 2. ovo točke dostavlja se Gradskom vijeću Grada Virovitice i objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Virovitice, te u tjedniku „Virovitički list“.

VII.  Gradsko vijeće Grada Virovitice na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

VIII.  Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva, te obrazac Izjave mogu se dobiti u Tajništvu Grada Virovitice, adresa: Trg kralja Zvonimira 1, tel. 033/638-075 ili upitom na e-mail: tajnistvo@virovitica.hr.

 

 

 

Klasa: 021-04/20-01/01

Ur.broj: 2189/01-07/3-20-3

Virovitica, 17. lipnja 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

                                                                                         Predsjednica:

                                                                                   Lahorka Weiss, dipl.oec.,v .r.

Skip to content