JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u Bilogorskoj ulici u Virovitici

Na temelju članaka 39. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst (”Službeni vjesnik Grada Virovitice”, br. 3/18), 21 Odluke o zakup i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni vjesnik Grada Virovitice br.2/14, 10/14, 2/19), članaka 39. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst (”Službeni vjesnik Grada Virovitice”, br. 2/20-pročišćeni tekst), dana 15. lipnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Virovitice, donosi

 

JAVNI NATJEČAJ

zakup poslovnog prostora u Bilogorskoj ulici u Virovitici

 

I. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora ukupne površine 250,00m2 izgrađenog na dijelu čk.br.522/1 sa 4934m2 upisano u zk.ul.br. 1014 k.o. Antunovac.

II. Poslovni prostor nema priključenu komunalnu infrastrukturu. Prije početka korištenja poslovnog prostora potrebno je izvršiti uređenje istog. Poslovni prostor nalazi se na adresi Bilogorska ulica 3 u Virovitici.

III. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kakvom se nalazi, na vremenski rok od 1 (jedne) godine.

IV. Ponuda za zakup zemljišta mogu podnijeti sve fizičke osobe i sve pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz obvezno plaćanje jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na broj IBAN HR5523600001849100001, model 68, 9016-OIB i to u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

V. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

VI. Početna cijena zakupnine za zemljište iznosi 3,75n/m2, što predstavlja ukupno iznos od 937,50 kuna mjesečno, koji se iznos uvećava za PDV.

VII. Prednost prilikom ocjenjivanja ponuda imat će ponuditelj koji ponudi veći iznos zakupnine.

VIII. Poslovni prostor koje je predmetom javnog natječaja isključivo se može koristiti za obavljanje gospodarske djelatnosti.

IX. Budući zakupnik dužan je dostaviti osiguranje plaćanja (zadužnicu) ugovorene zakupnine za jednu godinu zakupa.

X. Pisana ponuda mora sadržavati: Naziv odnosno osobno ime natjecatelja, opis gospodarske djelatnosti koju obavlja, ponuđeni iznos godišnje zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje,

XI.Uz pisanu ponudu natjecatelj je dužan dostaviti sljedeće:original ili presliku dokaza o uplati propisane jamčevine, presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela, dokaz da natjecatelj nema duga prema Gradu Virovitici i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Virovitice po bilo kom osnovu,  potvrdu iz područnog ureda Porezne uprave u Virovitici da ponuditelj nema blokiran račun-ne starije od 30 dana, BON 1 – za prethodno obračunsko razdoblje, dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja, BON 2 (SOL 2) koji se odnosi na glavni račun ponuditelja. Ponuditelj treba dokazati da nije imao blokiran račun u posljednjih 6 mjeseci,

XII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati,

XIII.O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda,

XIV. Ponude se podnose na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, s naznakom «za natječaj – zakup poslovnog prostora u Bilogorskoj ulici u Virovitici”–ne otvarati«,

XV. Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odijelu za financije i gospodarstvo Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, tel. 033/721-981.

XVI. Poslovni prostor koji je predmetom ovog natječaja može se razgledati svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

 

KLASA:372-03/20-02/20

URBROJ:2189/01-02-02/2-20-4

U Virovitici,

 

 

    Gradonačelnik

                                                            Ivica Kirin, dipl.ing.

Skip to content