JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora caffe bara u Dvorcu Pejačević

Na temelju članaka 39. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst (”Službeni vjesnik Grada Virovitice”, br. 3/18), čl. 23. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Grada Virovitice, broj:2/14, 10/14, 2/19),  članka 20. Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava („Službeni vjesnik Grada Virovitice“br.5/19) i Studije izvodljivosti – Integralni razvojni program Virovitice „5 do 12 za Dvorac“, dana 12. prosinca 2019. godine, Gradonačelnik Grada Virovitice, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora

caffe bara u Dvorcu Pejačević

 

I. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji u naravi predstavlja prostor caffe bara ukupne površine 37,80m2. Poslovni prostor nalazi se u sjeveroistočnom dijelu prizemlja Dvorca Pejačević, izgrađenog na dijelu čk.br.960 na Trgu bana Josipa Jelačića k.b.23, zgrada spomeničke baštine površine 1274m2 upisane u zk.ul.br. 1207 k.o. Virovitica-centar.

Poslovnom prostoru omogućeno je korištenje vanjske terase smještene uz poslovni prostor ukupne površine 58,00 m2.

Poslovnom prostoru daju se na korištenje dva sanitarna čvora smještena u prizemlju istočnog dijela Dvorca Pejačević.

 

II. Poslovni prostor opisan točkom I. ovog natječaja daje se u zakup u stanju u kakvom se nalazi, na vremenski rok od (5) pet godina.

Poslovni prostor opremljen je inventarom i opremom za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koja se daje u zakup. Popis inventara i opreme smještene u poslovnom prostoru popisan je u Procjeni tržišne vrijednosti opreme izrađene od strane Stalnog sudskog vještaka Marija Pažina, dipl.ing., iz rujna 2019.godine.

 

III. Zakupnik se obvezuje u poslovnom prostoru koji je predmetom ovog natječaja za sve vrijeme trajanja zakupa zaposliti 5 osoba i to 1 voditelja i 2 djelatnika na neodređeno vrijeme, 2 osobe kao pomoćno osoblje na određeno vrijeme.

 

IV. Radno vrijeme caffe bara određeno je trajanjem radnog vremena Gradskog muzeja kako slijedi: ponedjeljak od 09:00 do 14:00 sati, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 09:00 do 19:00 sati, subota od 10:00 do 14:00 sati i od 16:00 do 19:00 sati, nedjeljom po najavi.

 

V. Početni iznos zakupnine utvrđen je u iznosu od 135,07 kuna/m2, (uvećano za PDV), ukupno predstavlja mjesečni iznosi zakupnine od 6.382,05 kuna.

Zakup vanjske terase odredit će se uvjetima iz članka 20. Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.5/19).

Zakupnina za zakup inventara s kojim je poslovni prostor opremljen određena je u    mjesečnom iznosu od 1.473,74 kune.

 

VI. Prilikom ulaska u posjed za korištenje poslovnog prostora, zakupnik se obvezuje dati osiguranje u iznosu uplate jednog mjeseca zakupa unaprijed.

Prilikom ulaska u posjed za korištenje opreme i inventara zakupnik se obvezuje dati osiguranje (ovjerenu zadužnicu) u iznosu procijenjene vrijednosti inventara u visini od 98.249,33 kune.

Prilikom napuštanja poslovnog prostora ukoliko nema štete ili drugih materijalnih nedostataka na inventaru, koji se nalazi u zakupljenom poslovnom prostoru ili nepodmirenih troškova, zakupniku će se vratiti iznos unaprijed uplaćene zakupnine.

 

VII. Ponudu za zakup mogu podnijeti sve fizičke osobe i sve pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz obvezno plaćanje jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na broj IBAN HR5523600001849100001, model 68, 9016-OIB i to u roku od 8 dana od dana  objave natječaja.

 

VIII. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

 

IX. Prednost prilikom ocjenjivanja ponuda imat će ponuditelj koji ponudi veći iznos za zakup naprijed navedenog poslovnog prostora.

 

X. U poslovnom prostoru koji je predmet ovog natječaja može se obavljati samo ugostiteljska djelatnost.

 

XI. Pisana ponuda mora sadržavati: Naziv odnosno osobno ime natjecatelja, naziv poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda, ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje.

 

XII. Uz pisanu ponudu natjecatelj je dužan dostaviti sljedeće:original ili presliku dokaza o uplati propisane jamčevine, presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela, dokaz da natjecatelj nema duga prema Gradu Virovitici i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Virovitice po bilo kom osnovu, potvrdu o broju zaposlenih u vrijeme podnošenja ponude, potvrdu iz područnog ureda Porezne uprave u Virovitici da ponuditelj nema blokiran račun-ne starije od 30 dana, BON 1 – za prethodno obračunsko razdoblje, dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja, BON 2 (SOL 2) koji se odnosi na glavni račun ponuditelja. Ponuditelj treba dokazati da nije imao blokiran račun u posljednjih 6 mjeseci,

 

XIII.Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati,

 

XIV.O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda,

 

XV. Ponude se podnose na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, s naznakom «za natječaj – zakup poslovnog prostora caffe bara u Dvorcu Pejačević “–ne otvarati«,

XVI. Sve informacije  mogu se dobiti u Upravnom odijelu za financije i gospodarstvo Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, tel. 033/721-981, po najavi prostor se može razgledati svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

 

 

KLASA:372-03/19-02/29

URBROJ:2189/01-02-02/2-19-3

U Virovitici,

 

    Gradonačelnik

                                                            Ivica Kirin, dipl.ing.

Skip to content