Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Grada Virovitice u 2019. godini

Grad Virovitica će sufinancirati projekte i programe udruga od interesa za Grad sukladno uvjetima javnog natječaja.

Javni natječaj za prijavu projekata i programa otvoren je 30 dana, a podnošenje prijava je zaključno sa 7. travnja.

Javni natječaj za sufinanciranje projekata ili programa udruga iz proračuna Grada Virovitice

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa projekta ili programa

Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)  

Obrazac proračuna projekta ili programa

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Skip to content