JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine čk.br. 877 k.o. Rezovac

Na temelju članka 5. i 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice (“Službeni vjesnik Grada Virovitice 4/12 – pročišćeni tekst, 1/13, 10/18, 5/19”), gradonačelnik Grada Virovitice, dana  27.  travanj 2020 godine, raspisuje,

 

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnine čk.br. 877 k.o. Rezovac

 

I. Javnom natječaju za prodaju nekretnina izlaže se zemljište čk.br. 877 voćnjak rezovački vinograd 2598m² upisana u zk.ul.br. 1521 k.o. Rezovac. Zemljište se svojim manjim dijelom nalazi u građevinskoj zoni a dijelom se nalazi izvan građevinskog područja i u naravi je poljoprivredne namjene. Zemljište je zaraslo i neobrađeno smješteno je u Rezovcu.

 

II. Zbog svojeg oblika i namjene zemljište iz točke I. natječaja namijenjeno je isključivo za poljoprivrednu proizvodnju.

 

III. Za nekretninu iz točke I. ovog natječaja utvrđena je početna kupoprodajna cijena u iznosu od 7.300,00  kuna.

 

IV. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje zakonom dopuštenih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, kao i strane osobe ukoliko sukladno odredbama posebnog zakona mogu u Republici Hrvatskoj steći pravo vlasništva nekretnina.

 

V. Pisane ponude ponuditelja predaju se u zapečaćenoj omotnici s naznakom: “za javni natječaj za prodaju nekretnine čk.br. 877 k.o. Rezovac – ne otvaraj“, na adresu Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1.

 

VI. Rok za predaju ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu izvan roka iz prethodnog stavka neće se razmatrati.

 

VII. Pisana ponuda iz točke VII. sadrži:

  • ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja,
  • osobni identifikacijski broj,
  • ponuđenu ukupnu cijenu za nekretninu iz točke I. natječaja,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % (deset posto) od ukupne početne kupoprodajne cijene nekretnina, u korist žiro-računa IBAN HR5523600001849100001, model 68, poziv na broj:9016-OIB,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) za fizičke osobe,
  • izvod iz sudskog registra za pravne osobe odnosno preslika obrtnice,
  • BON-1 i BON-2/SOL-2,
  • dokaz o podmirenim obvezama prema Gradu Virovitici.

 

VIII. Prednost u natječaju imaju ponuditelji čija ukupna ponuda obuhvaća viši iznos ponuđene cijene za nekretninu iz točke I. natječaja.

 

IX. Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice, utvrdit će najpovoljniju ponudu u roku 8 (osam) dana od dana isteka natječaja.

 

X. O prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, odlučuje Gradonačelnik Grada Virovitice. Ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem sklapa gradonačelnik Grada Virovitice u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o prodaji. Ugovorom će se regulirati ostala prava i obveze.

 

XI. Kupac je dužan:

–     platiti ukupni iznos ponuđene cijene umanjen za iznos uplaćene jamčevine u roku od 15 (petnaest) dana od potpisa Kupoprodajnog ugovora,

–    platiti porez na promet nekretnina,

–    omogućiti osnivanje prava služnosti vodova za telekomunikacijske instalacije,

niskonaponsku mrežu i javnu rasvjetu, plin, kanalizaciju i vodu.

 

XII. Prodavatelj će Kupcu po jednokratnoj isplati kupoprodajne cijene odmah izdati Potvrdu temeljem koje će ishoditi uknjižbu prava vlasništva na nekretninama iz točke I. ovog natječaja.

 

XIII. Ponuditelju koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim se natjecateljima vraća. Ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

 

XIV. Za sve ostale informacije u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Virovitice svakim radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati osobno ili na tel. 033/721-981.

Skip to content