JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na temelju članka 5. i 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice (pročišćeni tekst) (”Službeni vjesnik” Grada Virovitice br. 2/10.) i točke II. i III. Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama (”Službeni vjesnik” Grada Virovitice br. 3/11., 5/12. i 1/13.), gradonačelnik Grada Virovitice, dana 18. veljače 2013. godine, raspisuje,

 

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama

 grada Virovitice

I. Javnom natječaju izlažu se sljedeće građevinske parcele (zemljišta) i objekt:

 

– građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III

 

čk.br. i br. parcele

Površina parcele

čk.br. 4536/145

8.387 m2

I2-21

3.931 m2

I2-22

3.932 m2

I2-23

6.211 m2

I2-29

4.118 m2

I2-28

4.024 m2

I2-30

6.817 m2

I2-42

8.780 m2

I2-43

6.115 m2

I2-44

5.433 m2

I2-47

5.408 m2

I2-48

6.385 m2

I2-49

9.227 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          građevinska parcela (zemljište) u Poduzetničkoj zoni Sjever

 

čk.br.

Površina parcele

čk.br. 3244/10

34.480 m2

 

 

II. Građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III u zemljišnim knjigama za k. o. Viroviticu, označene su kao zemljište čk.br. 4536/145 oranica grad, površine 8.387 m2, kao dio zemljišta čk. br. 4539/12 oranica Ote Horvata, površine 18.913 m2, kao dio zemljišta čk.br. 4536/305 oranica grad, površine 21.355 m2, sva upisana u zk.ul.br. 11656 k.o. Virovitica, kao dio zemljišta čk.br. 4536/1 oranica grad površine 121.393 m2, kao dio zemljišta 4536/268 oranica grad, površine 13.308 m2, kao dio zemljišta 4536/267 oranica grad površine 19.964 m2, kao dio zemljišta čk.br. 4536/278 oranica grad površine 131.453 m2 sve upisane u zk.ul.br. 12165 k.o. Virovitica i građevinska parcela (zemljište) u Poduzetničkoj zoni Sjever u zemljišnim knjigama za k. o. Viroviticu, označena je kao zemljište čk.br. 3244/10 površine 34.480 m2 koja se sastoji od dijela zemljišta čk.br. 3244/5 oranica šećerana 66016 m2 upisana u zk.ul.br. 11572 k.o. Virovitica.

 

III. Građevinske parcele (zemljišta) iz prethodne točke natječaja namijenjene su za izgradnju objekta za proizvodnu djelatnost, uslužnu djelatnost i trgovačku djelatnost.

 

IV. Za građevinske parcele (zemljišta) iz točke I. natječaja početna kupoprodajna cijena iznosi 267,00 kn/m2 za Poduzetničku zonu III, a za Poduzetničku zonu Sjever početna kupoprodajna cijena iznosi 206,00 kn/m2.

Ponuditelj je u mogućnosti dobiti olakšicu na početnu kupoprodajnu cijenu iz stavka 1. ove točke prema Programu olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice samo za građevinske parcele (zemljišta). Za gospodarsku zgradu ne može se koristiti Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice.

 

V. Kriteriji utvrđeni Programom poticaja i olakšica razvoja gospodarstva grada Virovitice

koje pojedini poduzetnici mogu koristiti dostupni su u Upravnom odjelu za gospodarsvo i razvoj Grada Virovitice svakim radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati osobno ili na tel. 033/721-988.

 

VI. Cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta uz zbrojene sve stope olakšica ne može biti manja od 1kn/m2.

Ukoliko se na istom građevinskom zemljištu izgradi objekt ili objekti različite vrste djelatnosti iz točke III., cijena građevinskog zemljišta formirati će se izračunom iz površine objekta, a prema idejnom rješenju.

 

VII. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje zakonom dopuštenih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, kao i strane osobe ukoliko sukladno odredbama posebnog zakona mogu u Republici Hrvatskoj steći pravo vlasništva građevinskog zemljišta.

 

VIII.  Pisane ponude ponuditelja predaju se u zapečaćenoj omotnici s naznakom: “za javni natječaj o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama grada Virovitice – ne otvaraj“, na adresu Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/II.

 

IX. Rok za predaju ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu izvan  roka iz prethodnog stavka neće se razmatrati.

 

X. Pisana ponuda iz točke VIII. sadrži:

–          ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja,

–          osobni identifikacijski broj,

–          oznaku građevinske parcele (zemljišta) za koju se podnosi ponuda,

–          ponuđenu cijenu za građevinsku parcelu (zemljište) po metru kvadratnom površine i ukupnu cijenu za pojedinu građevinsku parcelu (zemljište),

–          dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % (deset posto) od ukupne početne kupoprodajne cijene skupine za koju se kupac natječe, u korist žiro-računa br. 2360000-1849100001-model 68, poziv na broj:7706-OIB,

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) za fizičke osobe,

–          izvod iz sudskog registra za pravne osobe odnosno preslika obrtnice,

–          poslovni plan koji sadrži planirana ulaganja, tlocrtnu dispoziciju idejnog rješenja zahvata, planirani broj novozaposlenih djelatnika u novoizgrađenom gospodarskom objektu, plan financiranja s naznakom izvora te udjelom vlastitih ulaganja, kao i rok za realizaciju poslovnog plana,

–          izjavu o djelatnosti koja će se obavljati u novoizgrađenom objektu ili kupljenom objektu,

–          kratak opis dosadašnjeg poslovanja s podacima o ostvarenom ukupnom prihodu u posljednje dvije godine, te brojem zaposlenih,

–          BON-1 i BON-2,

–          dokaz o podmirenim obvezama prema Gradu Virovitici.

 

XI. Prednost u natječaju imaju ponuditelji čija ukupna ponuda obuhvaća redom: veći broj bodova iz kriterija odabira i viši iznos ponuđene cijene za zemljišta iz točke I. natječaja.

 

XII. Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice, utvrdit će najpovoljniju ponudu u roku 8 (osam) dana od dana isteka natječaja.

 

XIII. O prodaji zemljišta najpovoljnijem ponuditelju, odlučuje Gradsko vijeće Grada Virovitice. Ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem sklapa gradonačelnik Grada Virovitice u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke Gradskog vijeća Grada Virovitice.

Ugovorom će se regulirati ostala prava i obveze.

 

XIV. Kupac je dužan:

–     platiti ukupni iznos ponuđene cijene umanjen za iznos uplaćene jamčevine u roku od 15 (petnaest) dana od potpisa Kupoprodajnog ugovora, ukoliko Kupac ne plati iznos u naznačenom roku Kupoprodajni ugovor se raskida bez prava kupca na povrat jamčevine,

–          u roku 15 (petnaest) dana od potpisa Kupoprodajnog ugovora dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu za uredno izvršenje Ugovora u dvostrukom ukupnom iznosu iz točke IV. st. 1. ovog natječaja. Ukoliko kupac ne dostavi ovjerenu bjanko zadužnicu za uredno izvršenje Ugovora u dvostrukom ukupnom iznosu iz točke IV. st. 1. ovog natječaja Ugovor se smatra raskinutim,

–     u roku od 90 (devedest) dana od sklapanja ugovora, o svom trošku ishoditi lokacijsku dozvolu za gospodarski objekt naznačen u ponudi za kupnju zemljišta, ukoliko Kupac ne ishodi lokacijsku dozvolu u naznačenom roku Kupoprodajni ugovor se raskida, bez prava kupca na bilo kakvu naknadu,

–     u roku od 60 (šezdeset) dana od ishođenja lokacijske dozvole za gospodarski objekt naznačen u ponudi za kupnju zemljišta, o svom trošku, izvršiti parcelaciju zemljišta iz točke I. natječaja i predati parcelacijski elaborat na provedbu nadležnim tijelima radi upisa zemljišta u zemljišne knjige za k. o. Viroviticu, ukoliko Kupac ne izvrši parcelaciju zemljišta u naznačenom roku Kupoprodajni ugovor se raskida, bez prava kupca na bilo kakvu naknadu,

–          o vlastitom trošku ishoditi i sva potrebna odobrenja za gradnju, te u roku od najviše 2 (dvije) godine od dana zaključenja Ugovora izgraditi gospodarski objekt u svrhu djelatnosti naznačene u ponudi za kupnju zemljišta ili objekta, te za njegovo korištenje ishoditi uporabnu dozvolu, ukoliko Kupac ne ispuni navedenu obvezu u naznačenom roku Kupoprodajni ugovor se raskida, a građevinsko zemljište, sa svim onim što se na njemu nalazi, vraća se u vlasništvo i posjed Prodavatelja u stanju u kojem se nalazi u  trenutku raskida Kupoprodajnog  ugovora,  bez prava kupca na bilo kakvu naknadu ili obeštećenje za uložena sredstva,

–          Kupac ne smije bez prethodne pismene suglasnosti prodavatelja otuđiti građevinske parcele (zemljište), za vrijeme od 5 (pet) godine od ishođenja uporabne dozvole za objekt iz ponude kupca. Ukoliko kupac, bez prethodne pismene suglasnosti prodavatelja, otuđi zemljište prije isteka roka od 5 (pet) godina, dužan je isplatiti prodavatelju tržišnu vrijednost građevinskih parcela (zemljišta), prema cijenama na dan otuđenja, utvrđene od strane ovlaštenog sudskog vještaka,

–          ne otuđiti i ne opteretiti zemljište bez suglasnosti prodavatelja sve do potpune isplate kupoprodajne cijene,

–     kupac može, uz prethodnu pismenu suglasnost prodavatelja, opteretiti zemljište nakon

isplate potpune kupoprodajne cijene, samo za ishođenje sredstava za izgradnju objekta

iz ponude kupca,

–     platiti porez na promet nekretnina,

–  omogućiti osnivanje prava služnosti vodova za telekomunikacijske instalacije, niskonaponsku mrežu, plin, kanalizaciju i vodu,

–    omogućiti izgradnju inudacijskog pojasa,

 

XV. Ponuditelju koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim se natjecateljima vraća. Ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

 

XVI. Za sve ostale informacije u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice svakim radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati osobno ili na tel. 033/721-988.

Skip to content