Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na temelju članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/09, 18/09, 3/12 i 4/12 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Virovitice raspisuje,

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje ponuda za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta kčbr. 830/2 sa 20m² upisanog u zk. ul. br. 1474 k. o. Virovitica-centar, kčbr. 831/2 sa 30m² upisanog u zk. ul. br. 1470 k. o. Virovitica-centar, kčbr. 1363/5 sa 8 čhv, kčbr. 1363/3 sa 1 čhv, kčbr. 1363/4 sa 4 čhv, kčbr. 2603/13 sa 2 čhv, kčbr. 1363/6 sa 11 čhv, upisanih u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, te kčbr. 2614/4 sa 3 čhv upisanog u zk. ul. br. 13634 k. o. Virovitica 

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta kčbr. 830/2 sa 20m² upisanog u zk. ul. br. 1474 k. o. Virovitica-centar, kčbr. 831/2 sa 30m² upisanog u zk. ul. br. 1470 k. o. Virovitica-centar, kčbr. 1363/5 sa 8 čhv, kčbr. 1363/3 sa 1 čhv, kčbr. 1363/4 sa 4 čhv, kčbr. 2603/13 sa 2 čhv, kčbr. 1363/6 sa 11 čhv, upisanih u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, te kčbr. 2614/4 sa 3 čhv upisanog u zk. ul. br. 13634 k. o. Virovitica, radi formiranja izgrađenih građevinskih zemljišta sukladno Generalnom urbanističkom planu Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 14/05, 14/07, 1/15, 3/16).

 

 II.

Neizgrađeno građevinsko zemljište kčbr. 830/2 sa 20m² upisano u zk. ul. br. 1474 k. o. Virovitica-centar, nalazi se u Virovitici, u Ulici Miroslava Feldmana i ima izravan pristup na javnu prometnu površinu, nije izgrađeno i nije slobodno od osoba i stvari, a u naravi predstavlja dio dvorišta.

 

 III.

Neizgrađeno građevinsko zemljište kčbr. 831/2 sa 30m² upisano u zk. ul. br. 1470 k. o. Virovitica-centar, nalazi se u Virovitici, u Ulici Miroslava Feldmana i ima izravan pristup na javnu prometnu površinu, nije izgrađeno i nije slobodno od osoba i stvari, a u naravi predstavlja dio ograđenog dvorišta.

 

IV.

Neizgrađeno građevinsko zemljište kčbr. 1363/5 sa 8 čhv upisano u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, nalazi se u Virovitici, u Ulici Đure Basaričeka i nema izravan pristup na javnu prometnu površinu, nije izgrađeno i nije slobodno od osoba i stvari, a u naravi predstavlja dio ograđenog dvorišta.

 

V.

Neizgrađeno građevinsko zemljište kčbr. 1363/3 sa 1 čhv upisano u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, nalazi se u Virovitici, u Ulici Ferde Rusana i nema izravan pristup na javnu prometnu površinu, nije izgrađeno i nije slobodno od osoba i stvari, a u naravi predstavlja dio ograđenog dvorišta.

 

VI.

Neizgrađeno građevinsko zemljište kčbr. 1363/4 sa 4 čhv upisano u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, nalazi se u Virovitici, u Ulici Đure Basaričeka i nema izravan pristup na javnu prometnu površinu, nije izgrađeno i nije slobodno od osoba i stvari, a u naravi predstavlja dio ograđenog dvorišta.

 

 VII.

Neizgrađeno građevinsko zemljište kčbr. 2603/13 sa 2 čhv upisano u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, nalazi se u Virovitici, u Ulici Ivana Meštrovića i nema izravan pristup na javnu prometnu površinu, nije izgrađeno i nije slobodno od osoba i stvari, a u naravi predstavlja dio ograđenog dvorišta.

 

VIII.

Neizgrađeno građevinsko zemljište kčbr. 1363/6 sa 11 čhv upisano u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, nalazi se u Virovitici, u Ulici Đure Basaričeka i nema izravan pristup na javnu prometnu površinu, nije izgrađeno i nije slobodno od osoba i stvari, a u naravi predstavlja dio ograđenog dvorišta.

 

IX.

Neizgrađeno građevinsko zemljište kčbr. 2614/4 sa 3 čhv upisano u zk. ul. br. 13634 k. o. Virovitica, nalazi se u Virovitici, u Ulici Ivana Meštrovića i nema izravan pristup na javnu prometnu površinu, nije izgrađeno i nije slobodno od osoba i stvari, a u naravi predstavlja dio ograđenog dvorišta.

 

X.

Neizgrađena građevinska zemljišta iz točke I., nalaze se u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 14/05, 14/07, 1/15, 3/16), u području označenom kao „S3-stambena namjena niske gustoće“.

Na zemljištima iz točke I., mogu se graditi objekti namjena kojih je predviđena Generalnim urbanističkim planom Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 14/05, 14/07, 1/15, 3/16).

 

XI.

Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 830/2 sa 20m² upisanog u zk. ul. br. 1474 k. o. Virovitica-centar, iznosi 1.500,00 kuna.

Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 831/2 sa 30m² upisanog u zk. ul. br. 1470 k. o. Virovitica-centar, iznosi 2.200,00 kuna

Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 1363/5 sa 8 čhv upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, iznosi 1.100,00 kuna.

Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 1363/3 sa 1 čhv upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, iznosi 100,00 kuna.

Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 1363/4 sa 4 čhv upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, iznosi 500,00 kuna.

Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 2603/13 sa 2 čhv upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, iznosi 300,00 kuna.

Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 1363/6 sa 11 čhv upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, iznosi 1.500,00 kuna.

Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 2614/4 sa 3 čhv upisanog u zk. ul. br. 13634 k. o. Virovitica, iznosi 400,00 kuna.

 

XII.

Ponudu za kupnju zemljišta iz točke I., mogu podnijeti sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao i državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije.

 

XIII.

Ponuditelji su uz prijavu na natječaj dužni priložiti potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% ukupne početne cijene zemljišta za koje se podnosi ponuda, uplatom na broj računa:IBAN HR5523600001849100001, s naznakom „za javni natječaj kupnja građevinskog zemljišta“ model: HR68, poziv na broj odobrenja: 9016-OIB (ponuditelja).

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj uplaćena jamčevina se uračunava u ukupan iznos kupoprodajne cijene.

Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju koji odustane od ponude do izbora najpovoljnijeg ponuditelja, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najpovoljniju ponudu odustane od ponude, pravo na kupnju zemljišta stječe prvi sljedeći ponuditelj.

U slučaju da za isto zemljište dva ili više ponuditelja daju isti iznos ponuđene cjene, ili jedini odnosno svi ponuditelji odustanu od ponuda, natječaj će se poništiti.

 

  XIV.

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, prebivalište ili boravište ponuditelja, OIB ponuditelja, a ako je ponuditelj pravna osoba ponuda mora sadržavati tvrtku/naziv, sjedište i OIB ponuditelja, te naznaku osobe ovlaštene za zastupanje,
  • točnu oznaku zemljišta za koje se podnosi ponuda sa ponuđenom cijenom za zemljište,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini za zemljište za koje se podnosi ponuda,
  • potvrdu Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Virovitice o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Virovitici, odnosno potvrdu da ponuditelj nema obveza prema Gradu Virovitici.

 

XV.

Pisane ponude šalju se poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom  „PONUDA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA“ – NE OTVARAJ, na adresu Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica, u roku petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Virovitičkom listu.

 

 XVI.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja sadrži najveći iznos ponuđene cijene.

 

 XVII.

Rok za otvaranje ponuda iznosi osam (8) dana od isteka roka za podnošenja ponuda.

Odluku o sklapanju ugovora o kupoprodaji donosi Gradonačelnik Grada Virovitice na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice.

S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji zemljišta u roku petnaest (15) dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika Grada Virovitice.

Poreze i druga davanja po ugovoru iz prethodnog stavka plaća najpovoljniji ponuditelj.

 

 XVIII.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

  XIX.

Sve informacije u svezi prodaje zemljišta iz točke I., mogu se dobiti u Upravnom odjelu za imovinske i pravne poslove Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica, tel. 033/726-100.

  

JAVNI NATJEČAJ – ČK. BR. 830-2 I DR. K.O. VTC-CENTAR  

Skip to content