Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme viši/a stručni/a suradnika/ca za graditeljstvo i promet – 1 izvršitelj/ica

Na temelju odredbe čl. 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon), privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme viši/a stručni/a suradnika/ca za graditeljstvo i promet – 1 izvršitelj/ica,

Stručni uvjeti:

–          magistar/ra inženjer/ka građevinarstva ili arhitekture ili stručni/a specijalist/ica građevinarstva,

–          najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–          poznavanje rada na računalu,

–          položen državni stručni ispit,

–          položen vozački ispit „B“ kategorije.

 

Osim navedenih uvjeta za prijam u službu, kandidat/kinja mora ispunjavati i opće uvjete propisane u članku 12. Zakona.

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijema u službu.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Virovitice (www.virovitica.hr/) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Virovitice objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu svi kandidati/kinje obavezno prilažu:

–          životopis,

–          dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjereni preslik diplome),

–          preslik svjedožbe o položenom državnom stručnom ispitu,

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

–          dokaz o radnom stažu/radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu),

–          vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

–          uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata /kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

 

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave ne smatraju se kandidatima, te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, 33000 Virovitica, s naznakom: »Natječaj za višeg/u stručnog/u suradnika/cu za graditeljstvo i promet.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.

OBAVIJEST I UPUTE kandidatima/kandidatkinjama o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta, načinu i području testiranja za radnomjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za graditeljstvo i promet

Skip to content