Javni natječaj za osnivanje prava građenja zemljištu čk. br. 848/7 sa 17566 m² upisanom u zk. ul. br. 11492 k. o. Virovitica

Na temelju članka čl. 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu grada (Službeni vjesnik Grada Virovitice 13/09), Gradonačelnik Grada Virovitice objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ
za osnivanje prava građenja
zemljištu čk. br. 848/7 sa 17566 m² upisanom u zk. ul. br. 11492 k. o. Virovitica

I. Predmet natječaja je osnivanje prava građenja na zemljištu čk. br. 848/7 sa 17566 m² upisanom u zk. ul. br. 11492 k. o. Virovitica.

II. Pravo građenja osniva se na vrijeme od 30 (trideset) godina. Po proteku vremena iz prethodnog stavka, najpovoljniji ponuditelj ima pravo prvokupa u slučaju prodaje zemljišta čk. br. 848/7 sa 17566 m² upisanog u zk. ul. br. 11492 k. o. Virovitica, uz uvjet da je uredno ispunio sve ugovorne obveze, a po tržišnoj cijeni koja će se utvrditi po stalnom sudskom vještaku građevinske struke.

III. Ponuditelj sa kojim se sklopi ugovor o osnivanju prava građenja ne može osnovano pravo građenja prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu. Ponuditelj sa kojim se sklopi ugovor o osnivanju prava građenja ne može opteretiti zemljište iz točke I. natječaja bez pismene suglasnosti Grada Virovitice. Grad Virovitica dati će suglasnost za opterećenje zemljišta iz točke I ovog natječaja u radi pribavljanja sredstava za izgradnju objekata iz točke VII. ovog natječaja.

IV. Početni iznos naknade za osnivano pravo građenja iznosi 54.653,10 kuna godišnje za svaku godinu osnovanog prava građenja. Ukupni početni iznos naknade za vrijeme od 30 (trideset) godina iznosi 1.639.593,00 kuna i plaća se u jednakim godišnjim obrocima, uz kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja, uplatiti iznos od 54.653,10 kuna na ime godišnje naknade za osnovano pravo građenja. Naknada za osnovano pravo građenja za slijedeće godine plaća se do 15. siječnja za tekuću godinu. Položena jamčevina se uračunava u naknadu za prvu godinu osnovanog prava građenja.

V. Na zemljištu iz točke I. natječaja, mogu se graditi objekti namjena kojih je predviđena Detaljnim planom uređenja Športsko-rekreacijskog centra „VeGeŠKa” u Virovitici (Službeni vjesnik 2/97) i Izmjenom i dopunom Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra „VeGeŠKa” u Virovitici (Službeni vjesnik 4/09).

VI. Ponuditelji su dužni priložiti potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu 10% početne cijene za prvu godinu osnovanog prava građenja, na žiro račun broj:2360000-1849100001 Proračun Grada Virovitice, MODEL:68 i PNB:7706-OIB. Ponuditeljima koji uspiju u natječaju uplaćena jamčevina se uračunava u naknadu za prvu godinu osnovanog prava građenja. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća, a oni koji odustanu gube pravo na povrat jamčevine.

VII. Rok za podnošenje ponuda je do 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom u pisarnicu gradske uprave, na adresu: Grad Virovitica, Trg Kralja Tomislava 6, 33 000 Virovitica, sa naznakom «Za javni natječaj za osnivanje prava građenja na zemljištu čk. br. 848/7 sa 17566 m² upisanom u zk. ul. br. 11492 k. o. Virovitica -ne otvaraj». Ponuda mora sadržavati:točnu adresu i OIB ponuditelja, oznaku zemljišta sa ponuđenom cijenom za 1 (jednu) godinu osnovanog prava građenja i ukupnom ponuđenu cijenu za osnovano pravo građenja, dokaz o uplaćenoj jamčevini, dokaz o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Virovitici, BON 1 i BON 2, izvod iz sudskog ili obrtnog registra – za pravne osobe i fizičke osobe vlasnike obrta, prijedlog projekta koji mora sadržavati: opis objekata koji se namjeravaju graditi, broj novozaposlenih osoba, približni troškovnik ulaganja, opis sadržaja koji će biti smješteni u objektima.

VIII. Prednost prilikom ocjenjivanja ponuda prednost imati će ponuditelj koji će ponuditi zapošljavanje većeg broja novih radnika i viši iznos naknade za osnovano pravo građenja.

IX. Ponude koje na sadrže podatke iz točke VII. natječaja, neće se razmatrati. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda.

X. Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o osnivanju prava građenja, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Trošak provedbe ugovora snosi najpovoljniji ponuditelj. Trošak sklapanja ugovora snosi Grad Virovitica.

XI. Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za imovinske i pravne poslove Grada Virovitice ili na tel. 033/726-100.

Skip to content