JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Virovitice

Na temelju odredbe članka 3. stavak 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:5/20.) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za određivanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Virovitice raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Virovitice

 

 

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

 

Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Grada Virovitice. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal.

Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 godine

 

Uputa za izradu ponude

Ponudu je potrebno dostaviti u pisarnicu Grada u dvostruko zapečaćenoj omotnici sa naznakom ” PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA VIROVITICE-NE OTVARAJ “.

Ponudu mogu dostaviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog natječaja.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

Otvaranje ponuda održati će se 23. lipnja 2020.g., u prostorijama Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, u Virovitici, u 12.00 sati.

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o ishodu natječaja u roku 8 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Način dokazivanja sposobnosti

Prilikom dostave ponude  ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

– popunjeni obrazac Ponude

-dokaz o registraciji za obavljanje pogrebničke djelatnosti ne stariji od 30 dana

-preslika rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti (rješenjem se dokazuju uvjeti iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti u dijelu koji se odnosi na počinjenje kaznih djela i prekršaja iz tog Zakona)

-dokaz o posjedovanju najmanje jednog pogrebnog vozila odnosno preslika prometne knjižice vozila

-izjava o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže

– potvrda nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko osiguranje za zadnji mjesec prije objave natječaja;

-potvrda Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Virovitice da nema duga prema Gradu Virovitici ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja

 

Kriteriji za odabir:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najnižom ukupnom cijenom.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Ponuda:  Obrazac Ponude se nalazi na stranici www.virovitica.hr uz objavljeni javni natječaj.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

                    za određivanje poslova prijevoza pokojnika

             koji se financiraju iz proračuna Grada Virovitice

Obrazac ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

Skip to content