Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice

Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Virovitice od 31. 01. 2013. godine, Grad Virovitica kao nositelj izrade izmjena i dopuna prostornog plana, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O  PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA GRADA VIROVITICE

 1.      Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice 14/05 dalje: izmjene i dopune PPUG-a), održati će se u razdoblju od 12. 02. 2013. do 22. 02. 2013. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

 

2.      Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna PPUG-a  moći će se izvršiti tijekom razdoblja određenog za javnu raspravu  svakim radnim danom, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, u Virovitici, Matije Gupca 78, soba broj 4.

Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio plana te sažetak za javnost.

 

3.   Javno izlaganje biti će održano dana 20. 02. 2013. godine, s početkom u 12,00 sati

u zgradi Gradske uprave Grada Virovitice, Virovitica, Trg kralja Tomislava 6.

 

4.  Uz objavu u Službenom vjesniku Grada Virovitice, dnevnom tisku, te na web stranicama

Grada Virovitice, Virovitičko-podravske županije i Ministarstva  graditeljstva i prostornoga

uređenja, obavijest o javnoj raspravi biti će posebno dostavljena tijelima i pravnim osobama iz

članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

 

5.  Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati u

knjigu primjedbi uz izloženi prijedlog izmjena i dopuna PPUG-a  tijekom cijelog

razdoblja javnog uvida ili ih dati usmenim putem na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

 

6.  Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog izmjena i dopuna

PPUG-a koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani

i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti

Gradu Virovitici, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica do zaključno 26. 02. 2013. godine.

Skip to content