Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa” u Virovitici (dalje: izmjene i dopune DPU-a), održati će se u razdoblju od 16. do 30. ožujka 2009. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.KLASA: 350-02/08-01/14
URBROJ: 2189/01-01-09-19

Virovitica, 06. 03. 2009.

Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07) i temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 3/09), Grad Virovitica, kao nositelj izrade izmjena i dopuna prostornog plana, objavljuje
JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
„ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA VeGeŠKa ”

1. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa” u Virovitici (dalje: izmjene i dopune DPU-a), održati će se u razdoblju od 16. do 30. ožujka 2009. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna DPU-a moći će se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 1, soba broj 9, u razdoblju od 16. do 30. ožujka 2009. godine.
Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio plana te sažetak za javnost.

3. Javno izlaganje biti će održano dana 27. ožujka 2009. godine, s početkom u 13,00 sati
u zgradi Gradskog poglavarstva Grada Virovitice, Virovitica, Trg kralja Tomislava 6.

4. Uz objavu u dnevnom tisku, obavijest o javnoj raspravi biti će posebno dostavljena
tijelima i pravnim osobama iz članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

5. Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati u
Knjigu primjedbi uz izloženi prijedlog izmjena i dopuna DPU-a, tijekom cijelog razdoblja
javnog uvida ili ih dati u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

6. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog izmjena i dopuna
DPU-a, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i
udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti
Gradskom poglavarstvu Grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica do zaključno 30.
ožujka 2009. godine.

Skip to content