Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok“

Grad Virovitica, kao nositelj izrade izmjena i dopuna prostornog plana, objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok”.KLASA: 601-01/08-01/03
URBROJ: 2189/01-01-09-23
Virovitica, 11. 02. 2009.

Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07) i temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 1/09), Grad Virovitica, kao nositelj izrade izmjena i dopuna prostornog plana, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA „JUŽNI BLOK” U VIROVITICI

1. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok” u Virovitici održati će se u razdoblju od 20. veljače do 09. ožujka 2009. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok” moći
će se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, u Virovitici, Trg
Ljudevita Patačića 1, soba broj 9, u razdoblju od 20. veljače do 09. ožujka 2009.
godine.
Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio plana te sažetak za javnost.

3. Javno izlaganje biti će održano dana 26. veljače 2009. godine, s početkom u 10,00 sati
u zgradi Gradskog poglavarstva Grada Virovitice, Virovitica, Trg kralja Tomislava 6.

4. Uz objavu u dnevnom tisku, obavijest o javnoj raspravi biti će posebno dostavljena
tijelima i pravnim osobama iz članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

5. Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati u
Knjigu primjedbi uz izloženi prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Južni blok”, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida ili ih dati u Zapisnik za vrijeme
javnog izlaganja.

6. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog izmjena i dopuna
detaljnog plana uređenja „Južni blok”, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i
prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne
osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Gradskom poglavarstvu Grada Virovitice,
Trg kralja Tomislava 6, Virovitica do zaključno 10. ožujka 2009. godine.

Skip to content