J A V N I N A T J E Č A J za prikupljanje ponuda za prodaju djela građevinskog zemljišta čk. br. 4503/11 sa 1j 672 čhv upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica u površini od 955m² (po novom premjeru dio zemljišta čk. br. 19 k. o. Antunovac)

Skip to content