Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice – povećanje za 17,6 %

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu. Naime Proračun za 2015. godinu planiran je u iznosu od 79.960.000,00 kuna, a ovim Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje za 14.062.000,00 kuna ili za 17,6 % i proračun iznosi 94.022.000,00 kuna.
Gradonačelnik Ivica Kirin naglasio je da je zadovoljan što se smanjuju tekući rashodi poslovanja, ali i izrazio žaljenje što će nova porezna reforma Grad zakinuti za oko 3 milijuna kuna što su uz 4,6 milijuna kuna povratka sredstava zbog ukidanja statusa područja od posebne državne skrbi ogromna sredstva nužna za nastavak brzog razvoja. Iz navedenih razloga Grad nastoji sve nekretnine staviti što prije u funkciju te kroz ulaganje u razvoj gospodarstva u što kraćem roku nastojati povećati svoje prihode istaknuo je gradonačelnik te pozvao na razumijevanje što je iz navedenih razloga dio planiranih investicija u ceste i nogostupe usporen.
U prihodima najznačajnije izmjene su:
– smanjenje poreza za 1,6 milijuna kuna što je posljedica tzv. mini porezne reforme vezane uz izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak kojim je povećan iznos neoporezivog dijela osobnog odbitka i novi su rasponi poreznih razreda na koje se primjenjuju porezne stope;
– povećavaju se pomoći za 4,7 milijuna kuna i to: za 1,8 milijuna kuna iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje osoba u javnim radovima, 1,7 milijun kuna iz državnog proračuna za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske i 1,2 milijun kuna sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave vozila za bio otpad te za edukaciju javnosti o važnosti pravilnog zbrinjavanja EE otpada;
– prihodi od imovine (zakupa i kamata ) povećavaju se za 0,4 milijuna kuna;
– komunalni doprinos se smanjuje za 0,6 milijuna kuna, dok se komunalna naknada povećava za 1,1 milijun kuna;
– prihodi od prodaje zemljišta u poduzetničkim zonama povećavaju se za 1 milijun kuna.
U rashodima i izdacima najznačajnije promjene su:
– rashodi za zaposlene povećavaju se radi zapošljavanja osoba u javnim radovima ( za 80 osoba u Gradu i 6 osoba kod proračunskih korisnika);
– materijalni rashodi se povećavaju za ukupno 7,5 milijuna kuna i to: povećavaju se rashodi za materijal i energiju za 200.000 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300.000 kuna, za provedbu deratizacije 100.000 kuna, za edukaciju javnosti o pravilnom zbrinjavanju otpada 300.000 kuna, za provedbu projekta Bee keeping revolution usluge se povećavaju za 400.000 kuna, za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske 1,7 milijuna kuna te za povrat više uplaćenih pomoći iz državnog proračuna za područje posebne državne skrbi 4,6 milijuna kuna dok se intelektualne usluge smanjuju za 500.000 kuna;
– kapitalne pomoći se povećavaju za 1 milijun kuna radi nabave vozila za prijevoz bio otpada, koja su financirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za potrebe obavljanja djelatnosti trgovačkog društva koje je u 100 %-tnom vlasništvu Grada;
– povećavaju se rashodi za izgradnju cesta u poduzetničkim zonama za 800.000 kuna;
– povećavaju se sredstva za izradu prostornih planova za 300.000 kuna;
– povećavaju se rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 400.000 kuna;
– povećavaju se izdaci za dane zajmove za 2 milijuna kuna za kratkoročni zajam trgovačkom društvu koje je u većinskom vlasništvu Grada.

Skip to content