Higijeničarsku službu na području grada Virovitice obavljat će Veterinarska ambulanta Kravarščan d.o.o. iz Brezika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Temeljem poziva za prikupljanje pismenih ponuda za obavljanje komunalnih poslova higijeničarske službe za potrebe grada Virovitice u 2008. godini, pristigle su…Temeljem poziva za prikupljanje pismenih ponuda za obavljanje komunalnih poslova higijeničarske službe za potrebe grada Virovitice u 2008. godini, pristigle su dvije ponude i to Veterinarske ambulante Kravarščan d.o.o. iz Brezika, Brezik bb i Veterinarske ambulante Konjščina d.o.o. iz Konjščine d.o.o., Donja Konjščina 26A .

Pozivom za prikupljanje pisanih ponuda zatraženi su slijedeći dokazi: izvadak iz upisa u sudski registar: dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti, ne stariji od 6 mjeseci, BON 1 i BON 2, ne stariji od 6 mjeseci, potvrda o plaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana, ovjerena izjava da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti gospodarstva, potvrda da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak, ne starija od 6 mjeseci, reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnost ( oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, uvjeti plaćanja, dosadašnji poslovi).

Razmatrajući pristigle ponude, utvrđeno je daje ponuda Veterinarske ambulante Konjščina d.o.o. iz Konjščine, Donja Konjščina 26A neprihvatljiva, jer ne sadrži sve dokumente određene točkom IV Poziva za prikupljanje ponuda, te kao nepotpuna nije ni razmatrana. Prihvatljiva ponuda je ponuda Veterinarske ambulante Kravarščan d.o.o. iz Brezika, Brezik bb. Sukladno članku 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici kojim je propisano da će se najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema kriterijima: oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, ponuđena cijena i uvjeti plaćanja, ocijenjena je ponuda prihvatljivog ponuditelja sa 33 boda.

Na temelju iznesenog, utvrđeno je da ponuditelj iz točke 1. dispozitiva ove Odluke ima sposobnost za obavljanje komunalnih poslova na osnovi dostavljenih podataka o opremi i financijskim pokazateljima poslovanja, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova iz točke 1. ove Odluke pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova sukladno odredbi stavka 5.članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Skip to content