Grad Virovitica za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova osigurao 82.400 kuna

Grad Virovitica je za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća u 2013. godini planirao 82.400 kuna. Za svakog člana Gradskog vijeća grada Virovitice za 2013. godinu utvrđen je iznos od 4.000 kuna. Naime, Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna u svom proračunu osigurati sredstva za redovito korištenje financiranja političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkog tijela. Sredstva iz proračuna jedinice lokalne samouprave osiguravaju se samo za one političke stranke koje imaju najmanje jednog člana u predstavničkom tijelu te za nezavisne članove u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave koji su izabrani s nezavisnih lista. Zakonom je propisano da za svakog izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini 10 posto od predviđenog po svakome zastupniku.

Skip to content