Grad Virovitica provodi treću fazu projekta Korak u život jednakih mogućnosti: Potpora učenicima s teškoćama u razvoju

Projekt Korak u život jednakih mogućnosti –  faza III prijavljen je 2017. godine na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“.

Ukupna vrijednost projekta je 5.979.837,60 kuna, a iz Europskog socijalnog fonda osigurano je 5.501.450,59 kuna bespovratnih sredstava (vlastito sufinanciranje Grada Virovitice u iznosu od 478.378,01 (8 %)). Prijavitelj projekta je Grad Virovitica, a provodi ga s partnerima OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, OŠ Vladimir Nazor Virovitica, Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Razvojnom agencijom VTA.

Cilj projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju te emocionalno funkcioniranje. Pozitivni učinci provedbe projekta ogledaju se u smanjenju nezaposlenosti i socijalne isključenosti.

Razdoblje provedbe projekta je 4 godine, a školska godina 2019./2020. je treća školska godina u kojoj učenici imaju osiguranog pomoćnika u nastavi. Ovu školsku godinu osigurano je 26 pomoćnika za 36 učenika s teškoćama u razvoju. Do sada kroz projekt je u kumulativnom zbroju kroz 3 godine osigurano pomoćnika za 52 učenika s teškoćama u razvoju. Razlog izmjene broja učenika je priljev novih učenika i/ili napuštanje ustanove od strane učenika koji završavaju osnovnoškolsko obrazovanje i izlaze iz projekta.

Vrsta teškoće u razvoju na temelju koje se traži uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika:

 • teškoće u motoričkom funkcioniranju donjih i/ili gornjih ekstremiteta
 • teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane su s poremećajima iz autističnog spektra
 • teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s drugim utjecajnim teškoćama
 • teškoće proizašle oštećenjem vida
 • teškoće koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili sigurnost drugih učenika
 • gluhi, nagluhi i gluhoslijepi učenici

Grad Virovitica (Korisnik) obvezno prije svake školske godine dostavlja novi popis učenika i odgovarajuću dokumentaciju Posredničkom tijelu razine 2 (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) kojom se potvrđuje pripadnost ciljanoj skupini kako bi se obuhvatile nove okolnosti vezane uz učenike na razini odgojno-obrazovnih ustanova (priljev novih učenika i/ili napuštanje ustanove od strane učenika koji završavaju osnovno ili srednjoškolsko obrazovanje i izlaze iz projekta). Provjera se izvršava u skladu s uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva te primjenjivim važećim zakonodavstvom – Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POTPORU POMOĆNIKA U NANSTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA

Na prijedlog stručnog povjerenstva osnovne škole ili nastavničkog vijeća srednje škole, škola koju učenik pohađa podnosi Upravnom odjel za obrazovanje i demografiju zahtjev za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika učeniku.

Zahtjev se podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • za djecu koja se upisuju u prvi razred osnovne škole, mišljenje predškolske ustanove ili ustanove u kojoj je dijete pohađalo program predškole koje sadrži opis funkcioniranja djeteta,
 • rješenje o primjerenome programu obrazovanja za učenika,
 • relevantna medicinska, psihološka, edukacijsko-rehabilitacijska i druga dokumentacija koju je roditelj/skrbnik dostavio stručnom povjerenstvu osnovne škole ili nastavničkom vijeću srednje škole, a koja je bitna za procjenu funkcionalnih sposobnosti i potreba učenika za potporom pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika,
 • mišljenje školskoga liječnika o funkcionalnim sposobnostima učenika, koje proizlazi iz relevantne medicinske dokumentacije i neposrednoga pregleda djeteta/učenika,
 • suglasnost roditelja za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika,
 • okvirni prijedlog programa rada za pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika.

Upravni odjel, u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva, dostavlja zahtjev Stručnom povjerenstvu. Stručno povjerenstvo donosi prijedlog o potrebi uključivanja ili neuključivanja pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika i dostavlja ga Upravnom odjelu te Upravni odjel dostavlja prijedlog osnivaču. Osnivač podnosi Ministarstvu zahtjev za davanjem prethodne suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika. Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva, osnivač škole donosi odluku o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika u kojoj obvezno navodi razdoblje na koje se pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik uključuje te je dostavlja Upravnom odjelu i školi.

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Pomoćnik u nastavi mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje, protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak. Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju u trajanju od minimalno 20 sati te stečene kompetencije za taj posao.

(Razvojna agencija VTA)

Skip to content