Grad Virovitica poziva udruge sa područja grada Virovitice na prijavu svojih projekata

Grad Virovitica uputio je Poziv na prijavu projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu, te njihovo financiranje iz proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu.
Poziv se odnosi samo na registrirane udruge koje djeluju i imaju sjedište na području Grada Virovitice, a koje nisu obuhvaćene javnim potrebama u športu, kulturi i tehničkoj kulturi.
Važno je napomenuti i činjenicu da će prednost pri odlučivanju o odobravanju financijske potpore iz proračuna Grada Virovitice imati će projekti u čiju je provedbu uključena i suradnja s lokalnom samoupravom.

Sve zainteresirane udruge mogu svoje projekte prijaviti te ih dostaviti na adresu Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, 33 000 Virovitica s napomenom „Prijava projekta udruga za 2009.” uz dostavu detaljnog opisa i financijskog plana projekta, preslike Rješenja o upisu udruge u registar udruga te obavezno ispunjene obrasce A – podaci o udruzi i B – podaci o projektu koji se mogu podići u Tajništvu ili preuzeti na službenoj Internet stranici Grada Virovitice https://www.virovitica.hr/ .
Zakašnjele prijave ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog poziva neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje prijava ove godine je 20. ožujka 2009. godine.

OBRAZAC A
OBRAZAC B

Skip to content