Grad Virovitica objavio je Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga u 2022. godini

Grad Virovitica objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Grada Virovitice u 2022. godini. Sufinancirat će se projekti i programi udruga od interesa za Grad Viroviticu sukladno uvjetima Javnog natječaja.

Prijaviti se mogu registrirane udruge registrirane udruge koje djeluju i imaju sjedište na području Grada Virovitice te nisu obuhvaćene javnim potrebama u sportu; udruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija; udruge koje vode uredno i transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija; udruge koje su podmirile obveze plaćanja doprinosa i poreza; udruge u kojima se protiv odgovorne osobe i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i koji nije pravomoćno osuđen. Udruge u osnivanju prijavi prilažu presliku podnesenog zahtjeva za upis u Registar udruga, odnosno sukladno uvjetima prijave do potpisivanja Ugovora predočiti svu potrebnu dokumentaciju.

Javni natječaj se ne odnosi se na vjerske zajednice, političke stranke te pravne osobe kojima je osnivač Grad Virovitica.

Udruge mogu na natječaj prijaviti dva projekta/programa.

Natječaj je otvoren trideset (30) dana, a podnošenje prijava je zaključno s 23. travnja 2022.

Detalji natječaja i obrasci za prijavu: https://www.virovitica.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-projekata-i-ili-programa-udruga-iz-proracuna-grada-virovitice-u-2022-godini/

(virovitica.hr; fotografija: Matija Rođak)

Skip to content