Flori Vtc. dodijeljena koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne primarne ambalaže

Na javni natječaj Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja igraditeljstva za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanjaotpadne prodajne (primarne) ambalaže na području Republike Hrvatske zaambalažni otpad PET-a, stakla, metala (AL, Fe)…Na javni natječaj Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne prodajne (primarne) ambalaže na području Republike Hrvatske za ambalažni otpad PET-a, stakla, metala (AL, Fe) i ostalih polimernih materijala objavljen 19. veljače 2007. pravovremeno su dostavljene 33 ponude od kojih je 6 zadovoljilo uvjete natječaja. Prodajna ili primarna ambalaža najmanja je ambalažna jedinica u kojoj se proizvod prodaje konačnom kupcu (plastična ambalaže za kozmetičke proizvode, šampone, tekuće sapune itd, limene i staklene tegle za voće i povrće i slično).

Koncesije se dodjeljuju za područje dvije ili više županija na 5 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji na temelju Zakona o otpadu i Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu donesenog 8.kolovoza 2005. godine čija primjena je započelo s 1. siječnjem 2006. godine. Pravilnik uređuje način postupanja s ambalažom i ambalažnim otpadom po načelu „onečišćivač plaća“. Njime se sustavno rješava gospodarenje ambalažnim otpadom poticanjem gospodarskih aktivnosti skupljača i oporabitelja što u konačnici rezultira čistijim okolišem i otvaranjem novih radnih mjesta.

Podnositelji zahtjeva za koncesiju Ministarstvu su trebali dostaviti plan i godišnji operativni program rada, dokaz da raspolažu građevinama za privremeno skladištenje skupljenog ambalažnog otpada koje udovoljavaju propisanim tehničko-tehnološkim uvjetima za skladištenje otpada, dokaz da raspolažu potrebnim brojem i stručnim profilom zaposlenika za ostvarenje operativnog programa rada sukladno Zakonu o otpadu i Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom, dokaz i jamstvo da raspolažu potrebnim financijskim sredstvima itd.

Od devedesetih godina i dalje količina ambalažnog otpada sustavno se povećava porastom udjela nepovratne ambalaže, posebice plastične PET-ambalaže i limenki. Potkraj devedesetih godina u Hrvatskoj je ukupna godišnja procijenjena količina ambalažnog otpada iznosila 320 000 tona, odnosno specifična godišnja količina oko 72 kg/stanovnik, što znači svake godine novih 2,4 ha zauzetog zemljišta. Prema istraživanjima Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba težinski udio ambalaže u komunalnom otpadu je oko 25 posto, a volumni je udio veći od 50 posto.

Višekratna upotreba ambalaže jedan je od najpoželjnijih doprinosa smanjivanju nastajanja otpada. Reciklažom ambalažnog otpada odterećuju se odlagališta, smanjuju se emisije i štede prirodne sirovine. Zahvaljujući Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu od siječnja 2006. do svibnja 2007. u Hrvatskoj je sakupljena 1 milijarda i 200 milijuna komada ambalažnog otpada od pića ili preko 80 posto ukupne količine koja se godišnje stavlja na tržište. Ovim koncesijama Ministarstvo želi pospješiti prikupljanje ostalih vrsta ambalažnog otpada.

Pravo na dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne primarne ambalaže na području Republike Hrvatske temeljem provedenog Javnog natječaja ostvarili su sljedeći ponuditelji koji su dostavili pravodobne i potpune ponude sukladno raspisanom Javnom natječaju: Jolly-Jbs d.o.o. (Drniš), Sirovina odlagalište d.o.o. (Zadar), Flora VTC d.o.o. (Virovitica), Drava International d.o.o. (Osijek), Cautio d.o.o (Našice) i Unijapapir d.d. (Zagreb).

Skip to content