Državni ured za reviziju potvrdio – Grad Virovitica učinkovito upravlja i raspolaže nekretninama

Na temelju provedene revizije Državni ured za reviziju dostavio je Gradu Virovitici ocjenu učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama koju donosimo u cijelosti:
Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Virovitice. Ciljevi revizije su bili ocijeniti cjelovitost podataka o nekretninama, normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nekretninama, je li upravljanje nekretninama u skladu s propisima i djelotvorno te ocijeniti efikasnost sustava unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju nekretninama.
Revizijom je utvrđeno da je Grad Virovitica ustrojio potrebne evidencije nekretnina i druge imovine. Kontinuirano provodi aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te evidentiranju imovine u poslovne knjige. Najveći dio nekretnina upisan je u zemljišnim knjigama i katastru kao njegovo vlasništvo i unesen u registar nekretnina u poslovnim knjigama. Poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem upravljano je u skladu s aktima kojima su utvrđeni uvjeti, načini i postupci upravljanja nekretninama.
Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama učinkovito.

Skip to content