Domaćinstvima na području grada Virovitice ovih će dana biti dostavljeni letci o pravilnom razvrstavanju otpada

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Grad Virovitica je uoči stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (1. studenog), u suradnji s tvrtkom Flora VTC, krenuo s edukativnim aktivnostima vezanim uz pravilno razvrstavanje otpada. Rezultat su plakati koji će biti postavljeni u stambenim zgradama na području grada te kratki letci s najbitnijim informacijama koji će ovih dana biti dostavljeni svakom domaćinstvu.

Nakon što je predmetna Uredba stupila na snagu, gradovi imaju rok od 3 mjeseca za donošenje odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u skladu sa Zakonom i Uredbom. Stoga je cilj da građani usvoje naviku odvajanja otpada tako da se što više korisnih sirovina iskoristiti jer osim što je to zakonska obveza, time stvaramo i zdrav okoliš.

PROJEKTI KOJIMA ĆE SE RIJEŠITI PROBLEM ODALGANJA OTPADA

Najveći problem je nerazvrstavanje otpada jer većina građana i dalje sav otpad baca u komunalni.

Da podsjetimo, kako bi riješio problem komunalnog otpada, Grad Virovitica planira i gradnju Reciklažnog dvorišta uz postojeće gradsko odlagalište, kao i Centar za reciklažu komunalnog otpada. Projekt izgradnje Centra provodio bi se u tri faze, a Grad Virovitica i tvrtka Flora VTC, u dogovoru s nadležnim ministarstvom, u fazi su izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju moderne sortirnice. Druga faza bila bi kompostana te treća energana, odnosno energetski blok. Na taj način bi se miješani komunalni i biorazgradivi otpad pretvarao u bioplin ili biodizel, a u konačnosti i u električnu energiju.

Skip to content