8. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv 

Evidencijski listić 

– Izvješće Mandatnog povjerenstva
1. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
2. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Aktualni sat
4. Usvajanje Zapisnika sa:
a) 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
b) 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
5. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2021. g.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027.godine
7. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Virovitice
8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – 25 godina
9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – 5 godina
10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću FLORA VTC d.o.o.
11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o određivanju granica područja naselja Grada Virovitice
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Milanovac
14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Virovitice
16. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice u 2021. godini
17. Donošenje Odluke o prestanku Zaklade Grada Virovitice
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
19. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
21. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2021. g.
22. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu u 2021. godini
23. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o upravljanju Gradskim odlagalištem u Virovitici za 2021. g.
24. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Reciklažnog dvorišta u Virovitici
25. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za 2021. godinu
26. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu
27. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2021. godinu
28. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Virovitice za 2022. g.
29. Razmatranje Izvješća o provedenim aktivnostima Programa zaštite divljači u 2021. g.
30. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2022. godinu
31. Razmatranje Informacije do kojeg iznosa gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom u 2022. godini
32. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju:
a) člana Odbora za izbor i imenovanja
b) člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
c) predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i proračun
d) predsjednika Odbora za komunalni sustav i prostorno planiranje
e) člana Odbora za dodjelu javnih priznanja
f) člana Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica
33. Pitanja i prijedlozi

ODBORI

Skip to content