4. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv 

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 2021.g.
4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2021. g.
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o korištenju dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Virovitice
7. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta Državnom arhivu u Virovitici
8. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta Virovitičko-podravskoj županiji
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija sportskog igrališta s pratećim sadržajima u naselju Podgorje“
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Adaptacija vatrogasnog doma DVD Korija“
11. Donošenje Odluke o uključenju Grada Virovitice u Program društveno poticane stanogradnje (POS)
12. Donošenje Odluke o mjerilima i kriterijima za kupnju kuće iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
13. Donošenje Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija u Gradu Virovitica
14. Donošenje Odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana Grada Virovitice
15. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čkbr. 3812/7 Korija, Školski trg, park sa 122m2, upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
16. Donošenje Odluke o usklađenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad II sa Zakonom o prostornom uređenju
17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovore o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade
18. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
19. Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice za sjetvenu 2021/2022 godinu
20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava
22. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o darovanju zemljišta čkbr. 1175/6 sa 9144 m2 upisanog u z.k.ul. br. 73 k.o. Virovitica
23. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od interesa za Grad Viroviticu
24. Donošenje Rješenja o:
a) razrješenju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
b) imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
c) razrješenju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na građevinskim objektima
d) imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na građevinskim objektima
25. Donošenje Prijedloga članova nadzornog odbora trgovačkog društva:
a) FLORA VTC d.o.o.
b) VIRKOM d.o.o.
26. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2020. godinu
27. Pitanja i prijedlozi.

ODBORI

ZAKLJUČCI ODOBORA 

 

Skip to content