5. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. g.
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 5. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini
 6. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2017. godinu
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
 8. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 9. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 10. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2017. godinu
 11. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
 12. Donošenje Odluke o donošenju Programa poticaja razvoja turizma grada Virovitice
 13. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija Programa poticaja razvoja turizma grada Virovitice za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavi montažnih građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanje skupova
 17. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2018. g.
 18. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Virovitice
 19. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Virovitice za vremenski period od 2017.-2022.godine
 20. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
 21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
 22. Donošenje Odluke o pronalasku strateškog partnera prodajom do 100% vlasničkog udjela Grada Virovitice u trgovačkom društvu PLIN VTC d.o.o.
 23. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala FLORE VTC d.o.o.
 24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađenju JKP FLORA VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
 25. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Virovitice
 26. Donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
 27. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Virovitice
 28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNE  ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER“
 29. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za grad Viroviticu u 2017. godini
 30. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima  za razdoblje 2018.-2020.
 31. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Virovitici
 32. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice u 2016. godini
 33. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content