Oglas za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na temelju čl. 20. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (¨Narodne novine¨br. 86/08 i 6/11), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice raspisuje

 

 

OGLAS

za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme

zbog povećanog opsega posla u trajanju od 6 mjeseci

u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, na radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za prostorno uređenje– 1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:

 • magistra/ra inženjer/ka arhitekture ili građevinarstva ili stručni/a specijalist/ica građevinarstva
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit.

 

Osim navedenih stručnih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat/kinja se prima u službu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Grada Virovitice (www.virovitica.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije održavanja testiranja na web-stranici (www.virovitica.hr) i na oglasnoj ploči Grada Virovitice.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 • kratak životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice, kao dokaz o hrvatskom državljanstvu može se priložiti i domovnica),
 • dokaz o radnom stažu ( preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • presliku potvrde poslodavca ili drugog odgovarajućeg dokaza (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje godinu dana,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeravati),
 • presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat/kinja dužan/na je dostaviti na uvid originalne dokumente.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas već ga je izabrani kandidat/kinja dužan/na ishoditi po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovome oglasu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica, s naznakom ¨ Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OBAVIJEST I UPUTE

Skip to content