33. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Odluka o prodaji građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni Sjever
4. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištima kčbr. 2975/1
Gospodarsko dvorište Batalija sa 4696m2 i kčbr. 2975/2 Gospodarsko dvorište Batalija sa
4679m2, upisanim u zk.ul.br. 13691 k.o. Virovitica, te zemljištu kčbr. 2975/3 Gospodarsko
dvorište Batalija sa 4626m2 upisanom u zk.ul.br. 13353 k.o. Virovitica
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2020. godinu
7. Pitanja i prijedlozi

8. Svečana podjela javnih priznanja Grada Virovitice.

Skip to content