3. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa:
a) 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
b) 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2020. godinu
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju IV. izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove REA Sjever
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu FLORE VTC d.o.o. za 2020. godinu
    5.2. Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. g. – FLORA 
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2020. g.
    6.2. Odluka o upotrebi ostvarene neto dobiti – Virkom
7. Razmatranje Godišnjeg izvješće o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2020. g.
8. Razmatranje Izvješća o radu Informativnog centra Virovitica za 2020. g.
    8.2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2020. g.
8.3. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. g.
8.4. Odluka o raspodjeli dobiti
9. Razmatranje Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2020. g.
10. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2020. godinu
11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2020. godinu
12. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2020. godinu
13. Donošenje Odluke o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja
14. Razmatranje Izvješća o izvršavanju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. g.
15. Razmatranje Izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2020. godini
16. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2021. g. i projekcija za 2022. i 2023. g.
17. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. g.
18. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2021. godini
19. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. g.
20. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. g.
21. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake za 2021. g.
22. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2021. godinu
23. Donošenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekopima površina javne namjene
24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
25. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine č.k.br. 3812-7 k.o. Virovitica
26. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za:
a) zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Virovitice – 5 godina
b) za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu na području Grada Virovitice – 25 godina
27. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2021. g.
28. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grb Grada Virovitice za životno djelo
b) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
c) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
29. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
30. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
31. Pitanja i prijedlozi.

AMANDMANI

ODBORI

Skip to content