28.sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

Prijava za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. g.
 4. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 5. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2016. godini
 6. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2016. godinu
 7. Donošenje Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
 8. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 9. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
 10. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2016. godinu
 11. Donošenje Strategije raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za razdoblje 2016.-2020. godine 
 12. Donošenje Odluke izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i naplati parkiranja
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Milanovac
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice
 17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice
 18. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2016. godini
 19. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2017. – 2019.
 20. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Virovitici
 21. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta i građevine izgrađene na čk.br. 848/7 k.o. Virovitica
 22. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu čk.br 2275/2 potok u Bataliji sa 22 čhv upisanom u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
 23. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Virovitice u 2015. godini
 24. Pitanja i prijedlozi.

DOPUNA – Odluka o prijenosu prava vlasništva na dijelovima zemljišta čk.br. 94/2, čk.br.311/4, čk.br. 706, upisanih u k.o. Virovitica (u postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Virovitica-centar, 478/1601 dijela čk.br. 1169/2 sa 1601 m2 upisanog u zk.ul.br. 632 k.o. Virovitica-centar)

Skip to content