27. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika:
  a) sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
  b) sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu
 5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2017. godini
 7. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2017. godinu
 8. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
 9. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 11. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2017. godinu
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljišta čk.br. 2179/1 Put u mjestu sa 1j 195 čhv upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 14. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2017. godini
 15. Donošenje Odluke o određivanju  pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu
  u Gradu Virovitici
 16. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2017. g.
 17. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2017. g.
 18. Pitanja i prijedlozi.

 

Skip to content