27. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Gradskog odlagališta u Virovitici za 2019. g.
4. Razmatranje Izvješća o radu Skloništa za životinje za 2019. godinu
5. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2019. g.
6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Virovitice za 2018.g.
7. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice
7.1.Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice
8. Donošenje Odluke o donošenju Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2020. godinu
9. Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
10. Odluka o prodaji građevinske parcele u Poduzeničkoj zoni III
11. Donošenje Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2020. godinu
12. Donošenje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Virovitice za 2019. godinu
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2019. godini
14. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanja i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2019. g.
20. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu
21. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2019. godini
22. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici
23. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici
24. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2020. g
25. Pitanja i prijedlozi

Skip to content