24.sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini
 7. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 8. Razmatranje Izvješća o radu Plin VTC d.o.o. Virovitica za 2015. godinu
 9. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu
 10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu
 11. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2016. g.
 12. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2016. godini
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice
 14. Donošenje Odluke o darovanju dijela zemljišta čkbr. 297/1 k.o. Virovitica-grad površine 9144 m2
 15. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine čk.br. 611/2 k.o. Virovitica
 16. Donošenje Odluke o ulaganju tvrtke Virkom d.o.o. u imovinu Grada Virovitice
 17. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti odnosno od mjesta na području grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije
 18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Korija
 19. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 851/5 sa 1277 m2 upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 20. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
  a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
  b) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
 21. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
 22. Utvrđivanje Prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici
 23.  Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice
 24. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije i očitovanjima trgovačkog društva Virkom d.o.o. i Plin VTC d.o.o.
 25. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content