21. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine
 4. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2016. godini
 5. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2015. godinu
 6. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje Virovitica za 2015. godinu
 7. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2015. godinu
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente
 10. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
 12. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na dijelu zemljišta čk.br. 311/3 sa 148 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica (po novom premjeru zemljište čk.br. 1175/2 sa 75m2 upisano u zk.ul.br 487 k.o. Virovitica-centar), dijelu zemljišta čk.br. 726/3 sa 17 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica i dijelu zemljišta čk.br. 726/6 sa 143 čhv upisanog u zk.ul.br. 13249 k.o. Virovitica (po novom premjeru zemljište čk.br. 1174 sa 616m2 upisano u zk.ul.br. 559 k.o. Virovitica- centar)
 13. Donošenje Odluke o imenovanju upravitelja Zaklade Grada Virovitice
 14. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
 15. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini
 18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
 19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
 20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
 21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2015. godini
 22. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2015. godini
 23. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada Virovitice za 2015.
 24. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode u 2015. godini
 25. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
 26. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2015. godini
 27. Pitanja i prijedlozi.
  Dopuna – 27. Donošenje odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin Vtc d.o.o.
  Dopuna – 28. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o.
  Dopuna – 29. Donošenje Godišnjeg izvještaja o rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u Virovitici za 2015.g.
Skip to content