20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Dnevni red

Evidencijski listić

1. Aktualni sat

2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice

3. Donošenje Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice

4. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu

5. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2015. godini

6. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2016. – 2018.

7. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016.-2019.

8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

10. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini

11. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2015. godinu

12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu

13. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu

14. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu

15. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2015. godinu

16. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

17. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu

18. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini

20. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2016. godinu

21. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu

22. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu

23. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

24. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2016. godinu

25. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Virovitice za razdoblje od 2015.-2020. godine

26. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2016. godinu

27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela

28. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2016. godini

29. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanje skupova

30. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina izgrađenih na čk.br. 177/1 k.o. Antunovac

31. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanjajavne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

32. Donošenje Odluke o lzmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju JKP Flora VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu

33. Donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica

34. Donošenje Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije trgovačkog društva Poslovni centar Virovitica d.o.o.

35. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jug I

36. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odredbe statuta:

a) Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica

b) Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica

c) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

d) Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

37. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2014. godinu

38. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content