18. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Dnevni red

Evidencijski listić

1.        Aktualni sat

2.        Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice

3.        Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice

4.        Razmatranje Godišnjeg izvješća Flore VTC d.o.o. Virovitica za 2014. godinu

5.        Razmatranje Godišnjeg izvješća Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2014. godinu

6.        Razmatranje Izvješća o poslovanju Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2014. godinu

7.        Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2014. godinu

8.        Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

9.        Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu

10.    Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

11.    Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini

12.    Donošenje Izmjena Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2015. godinu

13.    Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu

14.    Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za odabir i financiranje programa i projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu i njihovom financiranju iz Proračuna Grada

15.    Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice

16.    Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad 2 (UPU Zapad 2 /.rar 20MB)

17.    Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

18.    Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:

a)      Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo

b)      Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice

c)      Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice

19.    Donošenje:

a)      Rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica

b)      Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica

c)      Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama

d)     Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama

20.    Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2014. godinu

21.    Razmatranje Informacije o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice u 2014.g.

22.    Pitanja i prijedlozi

Prijedlog dopune dnevnog reda za 18. sjednicu Gradskog vijeća:

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Flora VTC d.o.o.

 

 

 

 

Skip to content