15. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 4. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu
 6. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. g.
 7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 8. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
 9. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
 10. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 11. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
 12. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2019. godinu
 13. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Virovitice
 14. Donošenje Odluke o prodaji visine udjela Grada Virovitice u trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o.
 15. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2019. godini
 16. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2019. godinu
 17. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2017. godinu
 18. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
 19. Donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade u Gradu Virovitici
 20. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Novo groblje
 21. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica
 22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kioscima
 23. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
 24. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
 25. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Orahovica za 2019. godinu
 26. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2019. godinu
 27. Pitanja i prijedlozi
Skip to content