14. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. g.
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2023. g.
5. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
7. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu
10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2023. godinu
11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2023. godinu
12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Virovitice za 2023. godinu
13. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2023. godinu
14. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2023. g.
15. Donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade u gradu Virovitici
16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta 
18. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica
19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“
20. Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica
21. Donošenje Izmjena Pravilnika o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice za 2021. – 2023. godinu
22. Donošenje Odluke o prihvaćanju izmjene Poslovnog plana tvrtke DEGAL TEHNIKA d.o.o. u Poduzetničkoj zoni III
23. Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice za sjetvenu 2022./2023. godinu
24. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
25. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uporabi grba, zastave, logotipa i naziva Grada Virovitice
26. Donošenje Izmjena Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Virovitice
27. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2023. godinu
28. Donošenje Rješenja o imenovanju:
a) članova Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Virovitice
b) članova Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Virovitice
29. Pitanja i prijedlozi.

ODBORI

Skip to content