13. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Evidencijski listić

Dnevni red

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
 3. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu čk.br. 3249/1 oranica šećerana sa 4 rala i 1591 hvati i čk.br. 3250/3 oranica šećerana sa 1 ral i 1486 hvati obje upisane u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
 4. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine,
 5. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice (Preuzimanje GUP 55mb)
 6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Bilogora
 7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jug 2
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Bilogora
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone III
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izmjene Poslovnog plana tvrtke Brana d.o.o. u Poduzetničkoj zoni II
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) i objekata u poduzetničkim zonama grada Virovitice
 12. Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
 13. Donošenje Odluke o određivanju novčane pomoći povodom rođenja djeteta
 14. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2014. godinu
 15. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2014.g.,
 16. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2014. godini,
 17. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u Virovitici za 2014. godinu
 18. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2014. godini,
 19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini,
 20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice za 2014. godinu,
 21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu,
 22. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu,
 23. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu,
 24. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
 25. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada Virovitice za 2014. godini,
 26. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu
 27. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice
 28. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2015. g.
 29. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content