Vijećnici Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednica Gradskog vijeća je Lahorka Weiss (HDZ) koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenica predsjednice je Gordana Domjanić (HSLS).

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

Gradsko vijeće ima 21 člana:

Lahorka Weiss – HDZ
Ivan Ćavarušić – HDZ
Dalibor Per – HDZ
Miljenko Sabo – HDZ
Mario Lukačević – HDZ
Margareta Ptiček – HDZ
Milan Krmpotić – HDZ

Zdravko Rengel – HSS
Vesna Daloš – HSS
Gordana Domjanić – HSLS

Domagoj Hercigonja – HSP-AS

Vladimir Župan – Udruga umirovljenika

Damir Barić – SDP
Vlado Hanžek – SDP
Marinko Kukić – SDP
Mihael Batur – SDP
Tomislav Bokunić – SDP

Nada Bartolić – HNS

Dražen Moslavac – HSU

Siniša Prpić – HSPD
Ivan Špehar – HSPD