Plan nabave za 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sanacija odlagališta komunalnog otpada G.O.Virovitica

Plan nabave za 2015. godinu

Izgradnja Područne škole Korija

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola s područja grada Virovitice

Plan nabave za 2014. godinu

Rekonstrukcija dijela nogostupa na području Grada Virovitice (Vukovarska ulica i Ulica Zbora Narodne Garde)

Rekonstrukcija krovišta Mjesnog doma Sveti Đurađ

Rekonstrukcija dvorišta Palače Pejačević

Grad Virovitica