Ivica Kirin – gradonačelnik Virovitice

kirin-ivicaGradonačelnik je izvršno tijelo u Gradu Virovitici.

U skladu sa Statutom Grada Virovitice u obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

1. priprema prijedloge općih akata,

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

3. utvrđuje prijedlog proračuna, projekcije proračuna za slijedeće dvije godine i odluku o izvršavanju proračuna,

4. utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,

5. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa zakonom, ovim Statutomi općim aktom Gradskog vijeća,

6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Virovitice i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima,

7. imenuje i razrješuje predstavnike u tijelima javnih ustanova,trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 30. Statuta Grada Virovitice,

8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

11. donosi plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

13. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

14. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

15. daje mišljenje o aktima i prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

17. daje punomoći za zastupanje grada u pojedinim stvarima,

18. obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.